Oznámení

o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

OZNÁMENÍ o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy a VÝZVA K PŘIPOMÍNKÁM VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY

Povodí Vltavy, státní podnik, jako pořizovatel Plánu oblasti povodí Horní Vltavy ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Krajským úřadem Jihočeského kraje, Krajským úřadem Plzeňského kraje, Krajským úřadem kraje Vysočina a ve spolupráci s ústředními vodoprávními úřady podle ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamují, že podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) bod 2 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 až 6 vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti vod, se zpřístupňuje Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v oblasti povodí Horní Vltavy, včetně výchozího vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (dále jen „Přehled významných problémů“) k připomínkám.

Podrobné informace jsou k dispozici na adrese:
v elektronické podobě

  • na portálu veřejné správy – webových stránkách www.portal.gov.cz
  • na webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz
  • na webových stránkách Plzeňského kraje www.kr-plzensky.cz

v listinné podobě k nahlédnutí

  • v budově generálního ředitelství státního podniku Povodí Vltavy, Holečkova 8, 150 24 Praha 5, místnost č. 17,
  • v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň.

Přehled významných problémů vymezuje okruh hlavních otázek, které bude Plán oblasti povodí Horní Vltavy řešit. V tomto plánu budou navrženy programy opatření vedoucí k dosažení dobrého stavu povrchových a podzemních vod.

Svými připomínkami můžete ovlivnit tvorbu plánu oblasti povodí Horní Vltavy

Připomínky lze podávat v termínu od 1.dubna 2007 do 30. září 2007

  • v písemné podobě na adresu: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
  • v elektronické podobě na e-mail: pop@pvl.cz

Připomínky musí být označeny „Významné problémy oblasti povodí Horní Vltavy“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby. Připomínky v elektronické podobě musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Přehled významných problémů, upravený na základě vyhodnocení připomínek, bude po souhlasném stanovisku ústředních vodoprávních úřadů a ústředního správního úřadu pro územní plánování předložen ke schválení příslušným krajským úřadům.

Zveřejněno: 01.4.2007
Sejmuto: 30.9.2007