Oznámení

o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Hradiště u Kasejovic. Pozvánka na závěrečné jednání ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště u Kasejovic.

Ministerstvo zemědělství
Útvar: Pozemkový fond Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 1560/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377221252, 377320914
Fax: 377290909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 23.4.2007

1. Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Hradiště u Kasejovic
2. Pozvánka na závěrečné jednání ve věci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hradiště u Kasejovic

Ad1)
Ve smyslu § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků, Vám jako účastníkovi řízení o komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Hradiště u Kasejovic oznamujeme, že v době od 27.4. 2007 do 28.5. 2007 (včetně) bude vystaven návrh KPU na dobu 30 dnů k veřejnému nahlédnutí, a to na Obecním úřadě Hradiště a na Pozemkovém úřadě Plzeň-iih. Nerudova 35, Plzeň.

V této době můžete jako účastník řízení naposledy uplatnit své námitky a připomínky, a to písemně u Pozemkového úřadu Plzeň-jih, Nerudova 35, 301 00 Plzeň. K později podaným námitkám a připomínkám se nepřihlíží.

Vystavený návrh byl již všem vlastníkům předložen k odsouhlasení a s převážnou většinou vlastníků osobně projednán.

Ad2)
Závěrečné jednání dle § 11 odst. 3 výše citovaného zákona se bude konat dne 30.5.2007 v hostinci v Nezdřevě, od 17.00 hod. (prezence proběhne před začátkem jednání v době od 16,00 do 17,00 hod.).

Na jednám budou zhodnoceny výsledky KPU, účastníci budou seznámeni s návrhem, o kterém bude rozhodnuto. Dále budou účastníci seznámeni s dalším postupem prací na KPU Hradiště u Kasejovic, tj. předpokládaný termín vytyčení a předání nového uspořádání pozemků, postup realizace společných zařízení (výstavba nových polních cest, zatravnění, protierozní opatření).

Na jednání zveme vlastníky pozemků zahrnutých do pozemkové úpravy, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou být pozemkovými úpravami dotčena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o závěr časově i finančně náročných prací, žádáme Vás o účast na tomto závěrečném jednání.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - ředitel Pozemkového úřadu Plzeň-jih

Zveřejněno: 27.4.2007
Sejmuto: 27.5.2007