Oznámení

o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Zahorčičkv na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Hradišti.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 4280/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 24.10.2007

OZNÁMENÍ

o vyložení soupisu nároků vlastníků při komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území Zahorčičkv na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení na místně příslušném Obecním úřadě v Hradišti podle § 8 odstavce 1 zákona č. 139/2002 Sb. v jeho úplném znění, ( zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech).
Soupis nároku vlastníků a mapa se zákresem vlastnických parcel vstupujících do komplexní pozemkové úpravy je vyložen k nahlédnutí po dobu 15 dnů od následujícího dne po vyvěšení tohoto oznámení na Obecním úřadě v Hradišti. Vlastníci mohou uplatnit námitky k vystavenému soupisu nároků vlastníků do dne 14.11.2007, a to písemně u MZe., Pozemkového úřadu Plzeň - jih Na námitky uplatněné po tomto termínu nebude brán zřetel.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 29.10.2007
Sejmuto: 13.11.2007