Oznámení

Pozemkového úřadu Plzeň-jih.

Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Plzeň-jih
Č.útvaru: 7124
Č.j.: 4901/07
Vyřizuje: Kellnerová
Telefon: 377152538
Fax: 377320909
email: zdenka.kellnerova@mze.cz
Adresa: Nerudova35, 30127 Plzeň
Datum: 26.11.2007

OZNÁMENÍ

Ministerstvo zemědělství CR, Pozemkový úřad Plzeň-jih. jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 9 a § 20 zákona č. 139 2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění oznamuje všem vlastníkům pozemků a účastníkům řízení v katastrálním území Zahorčičky vyvěšení
schváleného plánu společných zařízení KPU v k.ú, Zahorčičky
Tento plán byl schválen sborem vlastníků dne 29.8.2007, Zastupitelstvem obce Hradiště na veřejném zasedání dne 12.10.2007 a vyjádřily se kněmu dotčené orgány státní správy.
Oznámení bude vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Obecního úřadu Hradiště a na úřední desce Pozemkového úřadu Plzeň-jih. Plán společných zařízení je uložen k nahlédnutí na Obecním úřadě v Hradišti a na Pozemkovém úřadě Plzeň-jih.

Podepsán: Ing.Václav Mazín - Ředitel Pozemkového úřadu Plzeň - jih

Zveřejněno: 03.12.2007
Sejmuto: 19.12.2007