Oznámení

Oznámení zahájení územního řízení a řízení o výjimce z OTP a nařízení veřejného ústního jednání.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100

Pan
R a d e k   V l k
Zahorčičky 12
335 44 Kasejovice

Č.j. 176/2008/výst.
Blažena Chaloupková stavebni2@kasejovice.cz
V Kasejovicích 3.3.2008

Oznámení zahájení územního řízení a řízení o výjimce z OTP a nařízení veřejného ústního jednání

Pan Radek Vlk, nar.28.09.1973, bytem Zahorčičky 12, 335 44 Kasejovice, podal dne 29.02.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby bazénu pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č.8/1 v k.ú. Zahorčičky a obci Hradiště a žádost o povolení výjimky z ustanovení § 17, odst.5 Vyhlášky 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu (dále jen OTP) na tuto stavbu.

Uvedeným dnem byla zahájena obě řízení.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst.1 písm.g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 47 odst.1 zákona 500/20004 Sb. správního řádu zahájení územního řízení a řízení o výjimce a současně nařizuje k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání, které bude dle potřeby spojeno s ohledáním na místě stavby, na den

04.04. 2008 (pátek) v 9.30 hodin
V kanceláři stavebního úřadu v Kasejovicích

Dotčené orgány, účastníci řízení a veřejnost mohou závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy, uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu Městského úřadu v Kasejovicích, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Blažena Chaloupková
stavební úřad Kasejovice

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Doručí se do vlastních rukou:
Účastníci územního řízení a řízení o výjimce
- Obec Hradiště, Hradiště 1, 335 44 Kasejovice)- k vyvěšení na vývěsku OÚ a vrácení na stavební úřad s vyznačením data vyvěšení a sejmutí.
- Radek Vlk, Zahorčičky, 12
- Jan Vlk, Zahorčičky 12, 335 44 Kasejovice
- Anna Vlková, Zahorčičky 12, 335 44 Kasejovice
- spis SÚ
 

Zveřejněno: 05.3.2008
Sejmuto: 20.3.2008