Oznámení

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starosta obce Hradiště podle ustanovení § 15 písm. a) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

 1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek 17. 10. 2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 18. 10. 2008 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční v obci Hradiště v následujících volebních okrscích a volebních místnostech:
  Volební okrsek č.l
  volební místnost v Hradišti čp.62 – zasedací místnost OÚ pro voliče podle místa , kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: tj. obec Hradiště
  Volební okrsek č.2
  volební místnost v Bezděkově čp.25 – úřadovna OÚ pro voliče podle místa , kde jsou přihlášení k trvalému pobytu: tj. spádová obec Bezděkov tj. spádová obec Zahorčičky
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR). Neprokáže-li volič svoji totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno.
 4. Voliče , který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku , okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.
 5. Volič je povinen se před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků , jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 6. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst a psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.
 7. Volič může požádat ze závažných , zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost , a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
 8. Požadavky na použití přenosné volební schránky mohou voliči zasílat písemně na adresu Obecní úřad Hradiště, Hradiště 62 , 335 44 Kasejovice nebo telefonicky na čísle telefonu : 371595129 (Alžběta Tesařová) .
 9. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny před dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Hradišti dne 19. 9. 2008
Braun Petr
starosta Obce Hradiště

Zveřejněno: 22.9.2008
Sejmuto: 07.10.2008