Oznámení

o době a místě konání voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Starosta obce Hradiště pan Petr Braun podle § 32 odst.2 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do EVROPSKÉHO PARLAMENTU a o změně některých zákonů

o z n a m u j e :


 1. Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU se uskuteční na základě rozhodnutí prezidenta republiky č. 46/2009 Sb. ze dne 13.2.2009
  dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
  dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb
  ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Hradišti čp.62 pro voliče bydlící v Hradišti
  ve volebním okrsku č.2 je volební místnost v budově Obecního úřadu v Bezděkově čp.25 pro voliče bydlící v Bezděkově a v Zahorčičkách.
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky /platným občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem/. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu a že je na území ČR veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
  Voličem se rozumí státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina pro volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU byla zaregistrována v Plzeňském kraji může delegovat nejpozději do 6.května 2009 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise. Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu starostovi obce /§18 odst.3 zákona/.
 6. Voličské průkazy:
  a/ 21.květva 2009 -počátek lhůty, kdy může obecní/městský/ úřad nejdříve předat voličský průkaz voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej může voliči zaslat.
  b/ 21.května 2009 – konec lhůty pro doručení písemného podání – žádosti o vydání voličského průkazu s ověřeným podpisem voliče na obecní/městský/ úřad
  c/21.května 2009- konec lhůty pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu na obecní/městský/ úřad.
 7. Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů:
  Hradiště-vývěsní tabule na návsi u prodejny
  Bezděkov – vývěsní tabule na návsi
  Zahorčičky – vývěsní tabule na návsi

V Hradišti dne 17.4.2009

Braun Petr- starosta obce

Zveřejněno: 23.4.2009
Sejmuto: 08.5.2009