Oznámení

o místě a době konání voleb.

OBEC HRADIŠTĚ
Hradiště čp. 62, PSČ 335 44, IČO: 00256625, tel.: 371595129,e-mail: obec.hradiste@blatna.net

Oznámení o době a místě konání voleb do
Zastupitelstva obce Hradiště
a
1/3 senátu Parlamentu ČR v roce 2010

Starosta obce Hradiště podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, a dále podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

o z n a m u j e :

 1. Volby do Zastupitelstva obce Hradiště a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
  v pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  a
  v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
 2. Místem konání voleb do Zastupitelstva obce Hradiště a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky ve volebním okrsku:
  č.1 je volební místnost v zasedací místnosti OÚv Hradišti, Hradiště čp. 62, pro voliče s trvalým pobytem v obci Hradiště
  č.2 je volební místnost v budově OÚ v Bezděkově, Bezděkov čp.25 pro voliče s trvalým pobytem v obci Bezděkov a obci Zahorčičky..
 3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním průkazem či průkazem cizince o povolení k pobytu), popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
 4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. V případě konání II. kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
  v pátek dne 22. října od 14.00 hodin do 22.00 hodin
  a
  v sobotu dne 23. října od 8.00 hod. do 14.00 hodin.
 6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
 7. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech konání voleb příslušnou okrskovou komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné schránky mimo hlasovací místnost.
 8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

V Hradišti dne 30. září 2010
Braun Petr - starosta

Zveřejněno: 30.9.2010
Sejmuto: 15.10.2010