Organizační řád obce Hradiště

Organizační řád obce Hradiště

Organizační řád obce Hradiště

Čl.1
Základní stanovení

Obec je základním územním samosprávním celkem. Je spravována zastupitelstvem obce. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly, vyplývající ze zákonem vymezené působnosti obce. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Řídí se platnými zákony a podle těchto postupuje při hospodaření obce a dalších úkolech souvisejících, spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů / zákon o obcích č. 128/2000 Sb./.
Organizační řád upravuje organizaci obecního úřadu Hradiště, určuje jeho organizační strukturu.
Postavení a působnost obecního úřadu upravuje zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích a další zvláštní předpisy.

Čl.2
Řízení obecního úřadu

V čele obecního úřaduje starosta. Obecní úřad je řízen prostřednictvím starosty a místostarosty.
Pravomoci a postavení starosty a místostarosty obecního úřadu jsou dány zákonem. Starosta obce jedná jménem obce a je oprávněn k tomuto jednání zmocnit i další zaměstnance obecního úřadu.
Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje místostarosta ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
Úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů plní v souladu se zákonem starosta obce, který řídí a kontroluje činnost zaměstnanců obce a plní další úkoly dané mu §110 odst.4 a 5 zákona.
K zabezpečení úkolů a pro nezbytnou informovanost svolává starosta obce poradu vedení. Ta je koordinačním a poradním orgánem sloužícím k řešení problémů,které vyžadují všestranné posouzení.Projednává materiály,které jsou předkládány najednání zastupitelstva obce.Porady vedení se zúčastňuje starosta obce,místostarosta a další přizvané osoby.
Celkový počet zaměstnanců obecního úřadu schvaluje v souladu se zákonem zastupitelstvo obce.

Čl.3
Zvláštní orgány

Starosta obce zřizuje operativně jako pomocné orgány pro zajištění hospodaření s majetkem obce komise a výbory:

  1. inventarizační komisi
  2. kontrolní výbor
  3. finanční výbor

Komise se řídí vlastním jednacím řádem,výsledky své činnosti předkládá starostovi.Starosta seznamuje s výsledky práce těchto komisí zastupitelstvo obce.

Čl.4
Zastupování

Zaměstnance obecního úřadu v době své nepřítomnosti určuje starosta. Starosta je povinen informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na řádný výkon svěřené funkce.
Při předávání funkcí a zastupování na dobu delší jednoho měsíce se provede písemný zápis. Má-li předávací protokol návaznost na hmotnou odpovědnost, provede se inventarizace svěřeného majetku.

Čl.5
Odpovědnost

Ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku podepisuje rozhodnutí a jiná opatření starosta v jeho nepřítomnosti účetní. Ve styku s peněžními ústavy podepisuje příkazy k úhradě starosta, místostarosta, předseda finančního výboru a jeden člen zastupitelstva dle podpisových vzorů, vždy dvě osoby spolu. Písemnosti zásadního charakteru ve styku s peněžními ústavy (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o sdružení prostředků) podepisuje po předchozím schválení zastupitelstvem obce starosta nebo místostarosta.

Č1.6
Vztah k orgánům obce

Obecní úřad zajišťuje

  1. organizační a obsahovou přípravu jednání volených orgánů obce a zabezpečuje realizací jimi přijatých usnesení.
  2. technickou a organizační přípravu jednání zastupitelstva

Č1.7
Vnitřní chod obecního úřadu

Obecní úřad s komisemi a výbory při své činnosti vzájemně spolupracují a informují se zejména o projednávaných agendách v návaznosti na vlastní pravomoc.

Č1.8
Řízení organizací a zařízení

Zastupitelstvo obce využívá příslušných odborů k metodickému usměrňování a kontrole organizací, zřízených nebo založených obcí.
Organizace zřízené nebo založené obcí se řídí zvláštními předpisy a usneseními zastupitelstva obce.

Č1.9
Poskytování informací

Informace z činnosti obecního úřadu pro média mohou poskytovat starosta obce a místostarosta.
Správní řízení jsou neveřejná, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
Všichni zaměstnanci obecního úřadu jsou povinni zachovávat povinnosti, vyplývající z platných zákonů, týkajících se poskytování informací.

Čl.10
Kontrola

Kontrolní činnost v rozsahu působnosti obecního úřadu vykonává kontrolní výbor. Kontrolní činnost vykonávají zaměstnanci dle pracovních náplní. O závažných poznatcích z kontrolní činnosti neprodleně informují starostu obce.

Čl.11
Vyřizování petic a stížností

Při vyřizování petic a stížností se obecní úřad řídí pravidly,které stanovilo zastupitelstvo obce dle §102 odst.2 písm.n) zákona o obcích.

Č1.12
Závěrečná ustanovení

Spisová služba se řídí spisovým, podpisovým a skartačním řádem.
Pracovně právní vztahy se řídí ustanoveními pracovně právních předpisů, pracovním řádem obecního úřadu.
Organizační řád obecního úřadu a jeho změny a doplňky včetně změny vnitřní organizace obecního úřadu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Tento organizační řád byl schválen zastupitelstvem dne: 18.12.2002
a nabývá účinnosti dne: 1.1.2003

Podepsáni:
Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 18.12.2002