Obecně závazná vyhláška č.5/2011

kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 5/2011 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Hradiště

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 25.8.2011 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:
    1. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
    2. na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze k této obecně závazné vyhlášce, se zakazuje výcvik psů
  2. Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa
    na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.

Čl. 2
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Miroslav Merhout  místostarosta
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Zveřejněno: 30.8.2011