Obecně závazná vyhláška č.4/2011

o zrušení obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zrušení obecně závazných vyhlášek

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 25.8.2011  usnesením č. 76  usneslo vydat v souladu s   ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušovací ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se  z r u š u j í :

  1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 6. 11. 1992.
  2. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/97 o pohybu zvířat na veřejném prostranství, ze dne 10. 10. 1997.
  3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2000, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území obce Hradiště a jejích částí Zahorčiček a Bezděkova, ze dne 29. 6. 2010.

Čl. 2

Účinnost

            Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

Podepsáni:
Miroslav Merhout místostarosta
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

Zveřejněno: 30.8.2011