Obecně závazná vyhláška č.2/2011

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště

Zastupitelstvo obce Hradiště se na svém zasedání dne 25.8.2011 usnesením č. 74 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území  obce Hradiště, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na:
  1. tříděný odpad, kterým je, sklo, plast, včetně PET lahví,nápojové kartony
  2. objemný odpad,
  3. nebezpečné složky komunálního odpadu,
  4. směsný odpad.
 2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
  odst. 1 písm. a), b), c).

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. sklo, barva  zelená
  2. plasty, PET lahve, nápojové kartony ,barva žlutá

Čl. 4
Sběr a svoz  nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích dle přílohy č. 1 této vyhlášky přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase .

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).
 2. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován zpravidla dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích dle přílohy č. 1 této vyhlášky přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a v místním rozhlase .

Čl. 6
Shromažďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
  1. typizované sběrné nádoby jsou popelnice a igelitové pytle s logem svozovéfirmy určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště  sběrných  nádob je místo, kde jsou  sběrné  nádoby  trvale nebo přechodně   umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.

Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner u svozové firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Kontakt na svozovou firmu podá obecní úřad.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č. 2/2001 ze dne 7.12.2001 a Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 ze dne 13. 12. 2007.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15.9.2011.

Miroslav Merhout  místostarosta
Mgr. Jaroslava Ladmanová starostka

PŘÍLOHA č.1 K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE č.2/2011
Systém třídění a sběru komunálního odpadu

Složky odpadu

Způsob ukládání odpadu

Místo uložení odpadu

Papír

Sběrna druhotných surovin

Sběrna druhotných surovin – BEVAR Kasejovice

Sklo

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-zelená barva

Nádoby na sklo jsou umístěny:
Hradiště- u místní prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Plasty,
nápojové kartony

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby-žlutá barva

Nádoby na plasty jsou umístěny:
Hradiště- u místní prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Zbytkový komunální odpad

Sběrné nádoby o objemu 110 a 120 litrů /popelnice,kontejnery/, umístěné u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení a u nemovitostí určených k individuální rekreaci
Plastové pytle-možno použít pouze u objektů, kam není možný vjezd svozovou firmou, nebo jako doplněk ke sběrné nádobě.

Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení i rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
U objektů, kam není možný vjezd odvozovou firmou je odpad ukládán:
Hradiště-u hasičské zbrojnice
Bezděkov-u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Kovový
odpad

Sběrna druhotných surovin

Sběrna druhotných surovin –BEVAR Kasejovice

Biologický odpad

Kompostování popřípadě štěpkování

kompostování a štěpkování na vlastních pozemcích, či v zařízeních k tomu určených

Odpad ze hřbitova

Sběrné nádoby o objemu
110 litrů

Sběrné nádoby, které jsou umístěny před hřbitovem

Nebezpečné odpady

Ambulantní svoz 2x ročně
- termín bude vždy včas zveřejněn na úřední desce před plánovaným svozem
a vyhlášen místním rozhlasem.

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště – u hasičské zbrojnice
Bezděkov – u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- občané mohou ukládat na stanoviště
v Hradišti nebo v Bezděkově   

Objemný
odpad

Ambulantní svoz 1- 2x ročně
- termín bude vždy včas zveřejněn na úřední desce před plánovaným svozem
a vyhlášen místním rozhlasem.

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště- na návsi u prodejny
Bezděkov- na návsi u prodejny
Zahorčičky- u bývalé váhy

Stavební
odpad

Do pronajatých kontejnerů oprávněné firmy za úplatu.

Do přistavených kontejnerů u místa jeho, vzniku , nebo individuálně na řízenou skládku.

Zveřejněno: 30.8.2011