Obecně závazná vyhláška č.2/2003

o místních poplatcích.

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 2/2003 o místních poplatcích.

Zastupitelstvo obce Hradiště na svém jednání dne 22.12.2003 schválilo v souladu s ustanovením § 14, odst. 2) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl I.
Základní ustanovení

V obci Hradiště se vybírají tyto místní poplatky:

 • poplatek ze psů
 • poplatek za užívání veřejného prostranství

Správcem poplatku je Obecní úřad Hradiště.

Oddíl II.
Poplatek ze psů

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
 2. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba:
  - nevidomá,
  - bezmocná (§ 2, vyhlášky č. 284/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
  - s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod (§ 86, zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
  - provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
  - provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
  - mající povinnost držení a používání psa (např. zákon č. 449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
 3. Sazba poplatku činí:
  - Kč 80,-- za kalendářní rok a jednoho psa.
 4. Poplatek ze psů je držitel psa povinen zaplatit správci poplatku vždy nejpozději do 31.3. na celý rok předem. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši odpovídající počtu započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve které změna nastala.

Oddíl III.
Poplatek za užívání veřejného prostranství

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek .
 2. Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
 3. Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č.1.
 4. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1 tohoto oddílu.
 5. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání veřejného prostranství nejméně 15 dnů před jeho započetím. V případě užívání veřejného prostranství na dobu kratší než 5 dní je nutno splnit tuto povinnost v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen oznamovací povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.
 6. Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí:
  - umístění prodejních zařízení a dočasných staveb pro poskytování prodeje aslužeb – Kč 10,-- za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den,
  - umístění reklamních zařízení – Kč 10,-- za každý i započatý m2 a každý i započatý den,
  - provádění výkopových prací a umístění stavebních zařízení – Kč 1,-- za každý i započatý m2 a každý i započatý den.
  - za umístění skládky všeho druhu – Kč 5,-- za každý i započatý m2 a denužívaného veřejného prostranství.
 7. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v odst. 1) do dne, kdy toto užívání skončilo.
 8. Poplatek vyměří správce poplatku. Poplatek je splatný před započetím užívání veřejného prostranství , v hotovosti u správce poplatku.
 9. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Oddíl IV.
Závěrečná ustanovení

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 3. Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v odst. 2 tohoto oddílu učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 4. Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č. 4/2002 ze dne 18.12.2002.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 7.1.2004.

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

 

Zveřejněno: 23.12.2003