Obecně závazná vyhláška č.2/2002

o symbolech obce HRADIŠTĚ.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2002 o symbolech obce HRADIŠTĚ.

Preambule
Každý člověk odvozuje svůj původ od určitého kraje, města či obce. V této souvislosti by k němu měly promlouvat nejen oficiální symboly České republiky, ale i ty, které od dávných časů používala jejich obec a generace jeho obyvatel. Obec Hradiště je oprávněna používat symboly obce, které jsou jejím trvalým a výhradním majetkem.

Čl. 1
Symboly obce

 1. Hlavními symboly obce Hradiště jsou znak a prapor.
 2. Neodmyslitelnou součástí této obecně závazné vyhlášky je obrazová příloha s vyobrazením symbolů obce. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem /ziskem/ Obce Hradiště, a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

Čl. 2.

 1. Znak a prapor obce Hradiště vychází ve své současné podobě z historické kontinuity a tradice.
 2. Zneužití symbolů obce a jejich případné padělání je zakázáno.

Čl. 3
Znak a prapor obce

Na žádost obce Hradiště ze dne 5.11. 2001 byl doporučen podvýborem pro heraldiku návrh na kodifikaci znaku obce a praporu obce. Rozhodnutím č. 104/2002 předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne 15.5. 2002 byl obci Hradiště udělen a blasonován znak a prapor takto:

Znak obce
Ve stříbrno-červeně polceném štítě dole mlýnské kolo opačných barev, vpravo nahoře dřevěný ondřejský kříž přirozené barvy, vlevo nahoře zlatý pšeničný klas se dvěma listy.

Prapor obce
List tvoří čtyři svislé pruhy střídavě červené a bílé, přes oba prostřední pruhy mlýnské kolo opačných barev.
Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
Je-li list připevněn pevně k žerdi, jedná se o prapor. Vlajkou je volný list vztyčovaný na stožár pomocí vlajkové šňůry.

Čl. 4
Razítko obce

Pro označení autentičnosti listin vydávaných obcí v oblasti samostatné působnosti se může používat kulaté razítko obce. Razítko obce tvoří opět v polceném štítě dole mlýnské kolo opačných barev, vpravo nahoře dřevěný ondřejský kříž , vlevo nahoře pšeničný klas se dvěma listy a opisem OBEC HRADIŠTĚ.

Čl. 5
Používání symbolů obce

 1. Znak obce a prapor obce používá obec sama a může je přiměřeně používat i Obecní úřad v Hradišti.
 2. Jednorázové povolení k užití znaku obce pro slavnostní příležitosti uděluje starosta obce. Povolení starosty obce nepotřebují organizační složky zřízené obcí a právnické osoby založené obcí. Slavnostními příležitostmi se pro tyto účely rozumí významné státní svátky, významné dny ČR, obce Hradiště nebo zvlášť významné akce pořádané obcí (např. udílení občanství obce, významné kulturní, společenské a sportovní akce, setkání představitelů měst a obcí, vítání význačných osobností a zasedání zastupitelstva obce). K užití praporu obce není třeba povolení obce.
 3. Kulaté razítko obce používá obec pro potvrzení autentičnosti listin vydávaných obcí v oblasti samostatné působnosti.
 4. O využití symbolů obce pro účely propagace, komerčního využití a reprezentace obce rozhoduje zastupitelstvo obce.

Čl. 6
Sankce

 1. Zneužití hlavních symbolů obce a jejich použití v rozporu s touto obecně závaznou vyhláškou lze postihnout v případě fyzických osob jako přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků a v případě podnikajících fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti a právnických osob jako správní delikt podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, nejde-li o čin přísněji trestný.
 2. Postihem podle zákona o přestupcích nebo podle zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, se neruší povinnosti vyplývající z této obecně závazné vyhlášky.

Čl. 7

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 4.1.2003.
 2. Tato obecně závazná vyhláška ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2002, o symbolech obce Hradiště, schválenou zastupitelstvem obce dne 26. 7. 2002.

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 19.12.2002