Obecně závazná vyhláška č.2/2001

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Hradiště.

Zastupitelstvo obce vydává dne 7.12.2001 podle § 17 dost. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. i/ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/ tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Vyhláška stanoví místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních a nebezpečných odpadů vytříděných z komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
 2. Vyhláška platí na celém území obce Hradiště zahrnující tyto katastrální území : Hradiště, Bezděkov a Zahorčičky.

Čl. 2.
Závaznost vyhlášky

 1. Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce a pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
 2. Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, se kterými obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení této vyhlášky.

Čl. 3
Základní pojmy

 1. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 2. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který je uveden v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Například se jedná o odpad: upotřebené oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, chladničky používané v domácnostech, zbytky barev a rozpouštědel, kyseliny, louhy, zbytky spotřební chemie, pesticidy, herbicidy, léky apod.
 3. Zbytkový odpad je složka komunálního odpadu, která vznikla po vytřídění např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek komunálního odpadu.
 4. Objemný odpad je takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo charakterem nedá zařadit mezi odpad zbytkový např. pneumatiky, nábytek, koberce, sporáky, pračky apod.
 5. Biologický odpad je takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit jako např. listí, větve, tráva, přebytky ze zahrádky apod.
 6. Stavební odpad je odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce.
  Stavebním odpadem pro účely této vyhlášky se rozumí interní odpad vznikající stavební činností /při stavebních a demoličních pracích/. Jedná se o stavební suť, zbytky stavebních hmot /beton, cihly, tašky, keramické výrobky, vytěžená zemina/.
  Za stavební odpad nejsou považovány umělohmotné materiály, kovy, papír, barvy a jiné tekuté hmoty izolační materiály a výrobky na bázi ropy.
 7. Původcem odpadu je právnická osoba při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob se za původce považuje obec.
 8. Obec se stává původcem odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě určeném touto obecně závaznou vyhláškou. Obec se současně tímto okamžikem stává vlastníkem tohoto odpadu.
 9. Oprávněnou osobou je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 10. Sběrná nádoba je uzavíratelná nádoba vyhovující hygienicky, esteticky a technicky zavedenému systému nakládání s komunálním odpadem /popelnice, kontejner, /.
 11. . Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

Čl. 4
Systém třídění a sběru komunálního odpadu

Složky odpadu

Způsob ukládání odpadu

Místo uložení odpadu

 

Papír

Sběrna druhotných surovin

Sběrna druhotných surovin – ZN.EKO
pod nádražím ČD v Kasejovicích

Sklo

Barevně odlišené a nápisem označené sběrné nádoby

Nádoby na sklo jsou umístěny:
Hradiště- u místní prodejny
Bezděkov- na návsi
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Plasty

Plastové pytle – možno vyzvednout na Obecním úřadě.
Ambulantní svoz 2x ročně – termín bude vždy zveřejněn na vývěsní desce OÚ 7 dní před plánovaným svozem
nebo do Sběrného dvora v Kasejovicích

Místa  pro ambulantní svoz:
Hradiště- na návsi u kaple
Bezděkov- na návsi u prodejny
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Sběrný dvůr  v Kasejovicích

-pod nádražím ČD

Zbytkový komunální odpad

Sběrné nádoby o objemu 110 a 120 litrů /popelnice,kontejnery/, umístěné u jednotlivých nemovitostí určených k trvalému bydlení a u nemovitostí určených k individuální rekreaci
Plastové pytle-možno použít pouze u objektů, kam není možný vjezd odvozovou firmou, nebo jako doplněk ke sběrné nádobě.

Nádoby jsou umístěny u objektů určených k trvalému bydlení i rekreaci tak, aby nezpůsobovaly dopravní překážky, hygienické a estetické závady a byly přístupné pro odvoz.
U objektů, kam není možný vjezd odvozovou firmou je odpad ukládán:
Hradiště-u hasičské zbrojnice
Bezděkov-u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice

Kovový
odpad

Sběrna druhotných surovin

Sběrna druhotných surovin –ZN.EKO
pod nádražím ČD v Kasejovicích

Biologický odpad

Kompostování popřípadě štěpkování

kompostování a štěpkování na vlastních pozemcích, či v zařízeních k tomu určených

Odpad ze hřbitova

Sběrné nádoby o objemu
110 litrů

Sběrné nádoby, které jsou umístěny před hřbitovem

Nebezpečné odpady

Ambulantní svoz 2x ročně
- termín bude vždy zveřejněn na vývěsní desce OÚ 7 dní před plánovaným svozem nebo
„Sběrný dvůr“

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště – u hasičské zbrojnice
Bezděkov – u staré hasičské zbrojnice
Zahorčičky- u staré hasičské zbrojnice             nebo
Sběrný dvůr v Kasejovicích 
pod nádražím ČD

Objemný
odpad

Ambulantní svoz 2x ročně
- termín bude vždy zveřejněn na vývěsní desce OÚ 7 dní před plánovaným svozem nebo „Sběrný dvůr“

Místa pro ambulantní svoz:
Hradiště- na návsi u prodejny
Bezděkov- na návsi u prodejny
Zahorčičky- u váhy

Sběrný dvůr v Kasejovicích

pod nádražím ČD

Stavební
odpad

Do pronajatých kontejnerů oprávněné firmy nebo na řízenou skládku odpadu

Přednostně by měl být odpad nabídnut k recyklaci případně likvidován na zařízeních k tomu určených.
Do přistavených kontejnerů u místa jeho, vzniku , nebo individuálně na řízenou skládku.

Čl. 5
Režim nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, které mají trvalý pobyt na katastrálním území obce nebo vlastní stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce bude odkládán do velkoobjemových kontejnerů oprávněné osoby, které budou odvezeny k využití nebo zneškodnění na náklady toho, komu stavební odpad vznikl. Přednostně by měl být odpad nabídnut k recyklaci případně likvidován na zařízeních k tomu určených. Tímto se nevylučuje možnost zajistit si odvoz tohoto odpadu a uložení na řízené skládky vlastními prostředky, popř. jiným způsobem /mezideponie stavební suti/.

Čl. 6
Povinnosti fyzických osob

 1. Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného obcí.
 2. Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci, neohrožovaly svým obsahem přírodu a životní prostředí a byly přístupné při svozu odpadů.
 3. Sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se daly jejich kryty uzavřít a aby při manipulaci s nimi z nich odpad nevypadával.
 4. Sběrné nádoby musí být vlastníkem nebo nájemcem udržovány v dobrém technickém stavu tak, aby byla umožněna bezpečná manipulace s nimi a bylo umožněno použití mechanizace.
 5. Dočasné umístění sběrných nádob na odpad na veřejných prostranstvích za účelem svozu je povoleno jen v den svozu.
 6. Zakazuje se :
  - odkládat odpady mimo sběrné nádoby
  - ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, tekuté odpady, stavební suť
  - zapalovat obsah sběrných nádob
  - poškozovat sběrné nádoby a používat je k vylepování plakátů
  - ukládat komunální odpad do sběrné nádoby, kterou fyzická osoba není oprávněna užívat.

Čl.7
Poplatek za komunální odpad

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je stanoven v souladu se zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků.
 2. Okruh poplatníků a podrobnosti vybírání poplatku /sazba, splatnost, aj./ jsou upraveny v obecně závazné vyhlášce obce o místních poplatcích.

Čl.8
Autovraky

Pro účely zákona č.185/2001 Sb. o odpadech se rozumí autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové nebo nemotorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro účel přepravy osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3.
Povinnosti při nakládání s autovraky
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků. Seznam osob, které budou oprávněny k nakládání s autovraky, bude uveřejňován na úřední desce Obecního úřadu Hradiště a průběžně aktualizován.

Čl.9
Kontrolní činnost

Kontrolní činnost při nakládání s komunálním odpadem na území obce Hradiště provádí členové „Kontrolního výboru“ a pověření pracovníci Obecního úřadu Hradiště. Kontrolují jak fyzické, právnické a podnikající fyzické osoby jak plní povinnosti vyplývající z této obecně závazné vyhlášky a souvisejících předpisů.

Čl.10
Sankce

Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno dle platných právních předpisů - § 46 odst. 2/ zákona č.200/1991 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako přestupek proti pořádku ve věcech územní samosprávy, za nějž lze uložit pokutu do 30 000,- Kč.
Orgán obce v přenesené působnosti uloží pokutu až do výše 20.000,- Kč fyzické osobě, která není podnikatelem a dopustí se přestupku tím, že se zbaví autovraku v rozporu s tímto zákonem. Pokutu do výše 300.000,- Kč uloží orgán obce v přenesené působnosti fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která využívá systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez písemné smlouvy s obcí.

Čl.11
Zrušovací ustanovení

Dnem účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška obce Hradiště č. 1/98 ze dne 13.3.1998 o nakládání s odpady na území obce.

Čl.12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2002.

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 08.12.2001