Obecně závazná vyhláška č.1/2006

o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška obce Hradiště č.1/2006 o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Hradiště schválilo dne 15.12.2006 podle § 84, odst. 2) písm. h/ zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Základní ustanovení

 1. Tato vyhláška stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Hradiště a spádových obcí Bezděkov a Zahorčičky.
 2. Tato vyhláška se vztahuje na:
  a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt,
  b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 2.
Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je úhrada za provoz systému, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího při činnosti fyzických osob na území obce a místních částí (dále jen provoz systému nakládání s odpady). Placení poplatku se nevztahuje na osoby právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Čl. 3
Poplatník

 1. Poplatníkem jsou fyzické osoby uvedené v čl. 1, odst. 2, této vyhlášky, při jejichž činnosti vzniká komunální odpad.
 2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
 3. U stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci je poplatníkem její vlastník.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 2. Poplatník podle čl. 1, odst. 2, písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku pro poplatníky dle čl. 1, odst. 2, písm. a) činí 500,- Kč a tuto sazbu tvoří:
  a) částka Kč 250,-- za osobu a kalendářní rok a
  b) částka Kč 250,-- za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na provoz systému nakládání s odpady dle přílohy, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.
 2. Sazba poplatku pro poplatníky dle čl. 1, odst.2, písm. b/ činí 500,- Kč a tuto sazbu tvoří:
  a/ částka Kč 250,--za kalendářní rok a
  b/ částka Kč 250,-- za kalendářní rok. / Tato částka je stanovena stejným způsobem jako v čl. 5, odst. 1, písm. b/.
 3. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek za kalendářní rok je splatný bez vyměření nejpozději do 31.3. příslušného roku v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo převodem na účet správce poplatku. V případě změny, která ovlivní výši poplatku (např. změna trvalého pobytu, změna vlastnictví, smrt poplatníka) bude poměrná část poplatku na základě písemné žádosti vrácena oprávněné osobě nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.

Čl.7
Prominutí a osvobození od poplatku

 1. Správce poplatku může v souladu s ustanovením § 16) zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů prominout poplatek na základě písemné žádosti poplatníka, který se prokazatelně dlouhodobě zdržuje mimo území správce poplatku. Jedná se zejména o osoby s dlouhodobým pobytem v zahraničí atp.
 2. O žádosti o prominutí poplatku rozhoduje správce poplatku v souladu s příslušnými právními předpisy.
 3. Osoby narozené v příslušném kalendářním roce jsou od poplatku v roce narození osvobozeni.

Čl.8
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Správu poplatku vykonává Obecní úřad Hradiště. V řízení ve věcech poplatku se postupuje v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů nestanoví jinak.
 2. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správně výši, vyměří Obecní úřad Hradiště poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může Obec Hradiště zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 3. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2005 ze dne 2.12.2005.
 4. Tato vyhláška nabývá v souladu s ustanovením § 12, odst. 2), zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Příloha k obecně závazné vyhlášce obce Hradiště č. 1/2006

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2005.

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ……. Kč 170.802,60
Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci Hradiště ……………. 131
Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci Bezděkově …………… 86
Počet osob hlášených k trvalému pobytu v obci Zahorčičky……………24
Počet registrovaných rekreačních objektů v obci Hradiště …………… 30
Počet registrovaných rekreačních objektů v obci Bezděkov ………….. 21
Počet registrovaných rekreačních objektů v obci Zahorčičky…………. 6
Celkem …………………………………………………………………… 298

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu ………. Kč 573

Zveřejněno: 02.1.2007