NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Návrh výroku rozhodnutí, č.j. 679/2009/Výst., Stavební úřad Kasejovice.

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby
Kasejovice, Husova 98
PSČ 335 44
tel.371 595 140, fax 371 595 100

Doručenkou!

Pan
Martin Kubalík
Máchova 1623/3
301 00 Plzeň

Č.j. 679/2009/Výst.
Zdeňka Kučerová stavebni@kasejovice.cz
V Kasejovicích 12.10.2009

NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13) odst.1) písm. g) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon“),posoudil ve zjednodušeném územním řízení žádost o umístění stavby, kterou dne 17.09. 2009 podal pan Martin KUBALÍK, nar. 20.6.1977, bytem Máchova 1623/3, 301 00 Plzeň; adresa pro doručování: Karlova 423/26, 301 00 Plzeň, (dále jen „žadatel") a na základě toho

I.vydává podle § 81 odst. 1 a § 95 odst. 1 stavebního zákona a § 11 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

územní rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

„REVITALIZACE RYBNÍKA V k.ú. HRADIŠTĚ NA p.p.č. 108“

(dále jen „stavba") na pozemku parc. č. 108, parc.č. 107, parc.č.st.2, parc.č. 2135/2, parc.č.2107/1, parc.č. 2135/8, parc.č. 2268 v k.ú. Hradiště u Kasejovic.

Popis stavby:
Stavba bude řešit rozšíření a revitalizaci stávající vodní umělé nádrže – SO 01. Rybník bude umístěn na pozemcích parc. č. 108, parc.č. 107 a nově též na pozemcích parc.č.st.2, parc.č. 2135/2, parc.č.2107/1, parc.č. 2135/8, parc.č. 2268 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Jeho půdorysný tvar bude nepravidelný dle zákresu situace stavby, s max. objemem nádrže 2,00 tis.m3 a max. plochou hladiny 0,107 ha. Hráz bude navržena jako homogenní, stabilizační a nepropustnost rybníka bude zajištěna vodotěsnou folií s oboustrannou ochrannou geotextilií. Návodní svah bude tvořit tížná zeď kamenobetonová, dno nádrže bude nad folií tvořeno štěrkopískovou ochrannou vrstvou. Napouštění rybníka bude ze 3 zdrojů dešťové kanalizace. Provozním a vypouštěcím zařízením bude betonový požerák s odtokovým potrubím DN 300mm. Pro převedení velkých vod je navrženo vybudování bezpečnostního přelivu z trub DN 400, s přelivnou hranou na kótě 491,40 m n.m.. Na nátoku do rybníka je navržena sedimentační nádrž k zachycení usaditelných nečistot. Aby mohlo být uskutečněno rozšíření rybníka, bude nutné realizovat tyto vyvolané stavby: SO 02 – sanace nádrží – stávajícího LPT, stávající odpadní jímky a nespecifikovaného záchytného vrtu na pozemku parc. č. 2135/2 a to v případu, že těleso rybníka zasáhne do prostoru ovlivněného tímto vrtem; SO 03 – přeložka vodovodu vedoucí do bytové jednotky č.p. 77 a bytové jednotky č.p. 6; SO 04 – přeložka telekomunikačního vedení; SO 05 – přeložka dešťové kanalizace; SO 06 – přeložka splaškové kanalizace; SO 07 biologický septik – likvidace splaškové vody z objektu na pozemku parc.č. 2 v k.ú.Hradiště u Kasejovic.
Přístup a příjezd k rybníku je zajištěn ze státní komunikace III. tř. na pozemku parc. č. 2106/1 a z místní komunikace umístěné na pozemku parc.č. 2107/1 v k.ú. Hradiště u Kasejovice.
Po dokončení stavby a po vydání povolení vodohospodářským úřadem bude druh pozemku, na kterém bude nově rybník umístěn, určen jako vodní plocha se způsobem využití umělá nádrž. Rybník bude po dokončení využíván k rekreačním účelům a zůstane zachována jeho funkce požární nádrže a retence vody.

II. stanoví podmínky pro umístění stavby :

 1. Stavba SO 01 rozšíření a revitalizace rybníka bude umístěna na pozemcích parc. č. 108, parc.č. 107 a nově též na pozemcích parc.č.st.2, parc.č. 2135/2, parc.č. 2107/1, parc.č. 2135/8, parc.č. 2268 v k.ú. Hradiště u Kasejovic na nepravidelném půdorysu, dle zákresu situace stavby v návaznosti na stávající nádrž.
 2. Na pozemku parc. č. 2135/2 a parc č. st. 2 bude provedena sanace nádrží – SO 02 – stávajícího lapáku tuku LPT, stávající odpadní jímky a nespecifikovaného záchytného vrtu na pozemku parc. č. 2135/2 a to v případu, že těleso rybníka zasáhne do prostoru ovlivněného tímto vrtem. Obsah sanovaných objektů se odčerpá a zlikviduje na zařízeních k tomu určených, dále se vyčistí tlakovou vodou a vydesinfikují se, potom se rozeberou a odvezou jako betonová suť na k tomu určenou skládku, nebo k recyklaci. Stejným způsobem bude zlikvidována stavební suť z objektu bývalého sklepa(garáže), který se nachází v zátopě rybníka.
  Doklady o likvidaci výše uvedených odpadů budou předloženy na stavební úřad v Kasejovicích. Stavební objekt SO 02 je možné realizovat na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí.
 3. Přeložka vodovodu – SO 03 – vodovodní řad pro bytovou jednotku č.p. 77 a bytovou jednotku č.p. 6 ZD bude umístěna na pozemku parc.č. 2135/2, parc.č. st.2 a parc.č. 2268 v k.ú.Hradiště u Kasejovic
 4. SO 04 – přeložka telekomunikačního vedení -stávající vedení Telefonica O2 z prostoru nádrže se přeloží mimo nádrž rybníka a bude umístěno na pozemku parc.č. 2107/1, parc.č. 108 a parc.č. 2135/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Rybník bude obcházet po jihozápadní straně na místo původního severovýchodní uložení, jedná se o trasu 2x TCEPKPFLE v délce 64 m. Tento stavební objekt je možné realizovat na základě tohoto územního rozhodnutí po právní moci, objekt SO 04 nevyžaduje stavební povolení.
  Po provedení překládky bude provedeno geodetické zaměření nové trasy telekomunikačního vedení a na základě smlouvy se správcem sítě Telefónica O2 Czech Republic, a.s., stavebník zajistí zanesení změny věcného břemene do katastru nemovitostí.
 5. SO 05 – přeložka dešťové kanalizace – jedná se o 4 úseky dešťové kanalizace. První úsek – stávající přítok bude přeložen na vyšší kotu pozemku parc.č 2135/2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Druhý úsek dešťové kanalizace bude umístěn na pozemku parc.č. 2135/2 a třetí úsek dešťové kanalizace bude umístěn na pozemku parc.č. st. 2 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Oba řeší prodloužení děšťové kanalizace ze zpevněných ploch areál na parc.č.st. 2 ve vlastnictví stavebník. Čtvrtý úsek dešťové kanalizace řeší přemístění vtoku a zatrubnění pod vlastní nádrží rybníka a je umístěn na pozemku parc.č. 2107/1 v k.ú. Hradiště u Kasejovic. Přeložka dešťové kanalizace nevyžaduje další stupeň povolení a je možné ji realizovat na základě tohoto pravomocného územního rozhodnutí.
 6. SO 06 – přeložka splaškové kanalizace bude umístěna na pozemku parc.č st. 2 a parc.č. 2268 v k.ú. Hradiště u Kasejovic a bude řešit přeložku splaškové kanalizace od objektu na parc.č. st 2 v délce cca 24 m s ohledem na přemístění nádrže septiku mimo zátopu rybníka.
 7. SO 07 biologický septik – bude umístěn na pozemku parc.č. st. 2 v k ú. Hradiště u Kasejovic a bude doplněn o další stupeň čištění, případně bude nahrazen jiným zařízením, které zajistí v předepsané kvalitě čištění odpadních vod z objektu budovy na pozemku parc.č. 2 v k.ú.Hradiště u Kasejovic.
 8. Přístup a příjezd k rybníku bude po stávající silnici č. III/02015 na pozemku parc. č. 2106/1 a z místní komunikace umístěné na pozemku parc.č. 2107/1 v k.ú. Hradiště u Kasejovice.
 9. Nádrž bude po obvodu opatřena ochranným zábradlím.
 10. Rybník bude po dokončení využíván k rekreačním účelům a zůstane zachována jeho funkce požární nádrže a retence vody.
 11. Před zahájením výkopových prací na přeložce telekomuni- kačního veden, přeložce dešťové kanalizace a stavebního objektu SO 02 zajistí stavebník přesné vytyčení podzemních a skrytých vedení všech inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
 12. Stavbou objektů SO 02, SO O4 a SO 05 nesmí být dotčena práva a právem chráněné zájmy majitelů sousedních nemovitostí a správců sítí ani nesmí dojít k poškození jejich majetku.
 13. Stavebník splní podmínky závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Nepomuk, odboru VŽP č.j. VŽP/3013/2009-Le ze dne 21.9.2009: Záměr výše uvedené stavby na předmětném pozemku je možný, a to za splnění těchto podmínek :
  - stavebník ohlásí nastávající zemní práce Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 Praha
  - stavebník je povinen předložit k územnímu řízení stavby závazné stanovisko zdejšího orgánu ochrany přírody k zá- sahu do významného krajinného prvku - bezejmenného ryb- níka na p.p.č. 108, o který stavebník požádal zdejší orgán ochrany přírody dne 23.9.2009 č.j. VŽP/3014/2009/Le
  - stavebník je povinen předložit k územnímu řízení stavby rozhodnutí OÚ Hradiště o souhlasu s kácením stromů mimo les rostoucích.
 14. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska MěÚ Nepomuk, odboru VŽP č.j. VŽP/3014/2009-Le ze dne 29.9.2009 – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku - rybník v obci Hradiště na pozemku p.č. 108 v kat.území Hradiště u Kasejovic s těmito podmínkami:
  - po vypuštění rybníka bude před zahájením odbahnění proveden odchyt živočichů, kteří se v místě odbahnění mohou vyskytovat, odchyt bude proveden oprávněnou osobou
  - v lokalitě kol rybníka bude provedena výsadba geograficky původních keřů či stromů k zlepšení krajinného rázu této lokality.
 15. Stavebník splní podmínky vyjádření MěÚ Nepomuk, odboru VŽP č.j. VŽP/2810/2009- Vita ze dne 2.9.2009 – záměr z vodoprávního hlediska je možný za těchto podmínek:
  - na akci bude vydáno stavební povolení podle § 15 vodního zákona včetně povolení nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona zdejším vodoprávním úřadem, součástí povolení bude i stavební povolení na přeložku vodovodu, splaškové kanalizace a vybudování nového septiku
  - k žádosti je nutné zejména doložit projektovou dokumentaci na revitalizaci rybníka, dále projekt přeložky kanalizace a vodovodu a výstavby septiku.
 16. Stavebník splní podmínky vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, č.j. 76227/09/CPN/M00 ze dne 25.6.2009. (Viz příloha projektové dokumentace – dokladová část) a podmínky dané doplněním vyjádření zn. PD-267/09 ze dne 30.9. 2009:
  - překládku telekomunikačního vedení smí provést pouze firma , která má k takové činnosti oprávnění
  - po provedení překládky požadujeme dodat geodetické zaměření nové trasy
  - před záhozem musí být způsob uložení zkontrolován naším zástupcem
 17. Stavebník splní podmínky závazného stanoviska HZS Plzeňského kraje č.j. HSPM-1577-2/OP/SPD-2009 ze dne 09.09.2009:
  - podmínky požární bezpečnosti stavby, zapracované v předložené projektové dokumentaci, akceptovat v dalším stupni projektové dokumentace
  - další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby předložit opět k vyjádření.
 18. Stavebník splní podmínky vyjádření organizace Správa a údržba silnic Starý Plzenec, ze dne 04.09.2009 vydaného pod zn. 2045/9/09/T-807:
  * stavbou nedojde k zásahu do tělesa silnice č. III/02015
  * případný přesun hmot z odbahnění nebo ostatních zemních prací bude prováděn zhotovitelem stavby při osazení stanoveného dopravního značení a za pravidelného čištění povrchu krytu dotčených silnic III.třídy
  * po dokončení a povolení užívání stavby bude SÚS Starý Plzenec předána kopie provozního a manipulačního řádu vodního díla
  * další stupně PD požadujeme předložit SÚS Starý Plzenec k vyjádření.
 19. Stavebník splní podmínky vyjádření st. podniku Povodí Vltava ze dne 17.9.2009 pod zn. 2009/43821/142Le:
  - dotčenou činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, zejména závadnými látkami podle ustanovení §39 vodního zákona
  - biologický septik jako jediný stupeň čištění odpadních vod není na úrovni současného technického pokroku, proto v dalším stupni PD požadujeme doplnit další stupeň čištění.
 20. Stavebník dále splní podmínky dané Výrobně hospodářským družstvem Hradiště v souhlasu ze dne 2.10.2009 – přeložením vodovodního řadu, který vede do bytové jednotky č.p. 77 a bytové jednotky č.p.6 za těchto podmínek:
  - vše bude provedeno na Vaše náklady
  - úřední věci s tímto spojené ponese Vaše osoba
  - po dobu překládky vodovodního řadu zajistíte dodávku vody do výše uvedených bytových jednotek
  - dodávka vody do zmíněných jednotek nebude v budoucnu tímto nijak dotčená.
 21. Stavbu: „Revitalizace rybníka v k.ú. Hradiště na p.p.č.108“ může stavebník provést jen na základě pravomocného stavebního povolení, o které požádá místně příslušný vodoprávní úřad. Ke stavebnímu řízení musí být zpracována projektová dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, přičemž musí být zpracována se zřetelem na to, že musí být zachována požární funkce nádrže a dále musí být doplěn další stupeň čištění odpadních vod, případně musí být navrženo zařízení, které zajistí dostatečnou likvidaci odpadních vod.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:
- Martin Kubalík, Máchova 1623/3, 301 00 Plzeň

Tento návrh výroku rozhodnutí musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři stavebního úřadu, ve dnech pondělí a středa, 8-17 hodin, v ostatních pracovních dnech po telefonické domluvě.

Za správnost:
Zdeňka Kučerová
Stavební úřad Kasejovice

Obdrží:

Doručí se do vlastních rukou:

Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 1 stavebního zákona):
- Martin Kubalík, Máchova 1623/3, 301 00 Plzeň
- Obec Hradiště

Dotčené orgány:
- MěÚ Nepomuk odbor VŽP, Nám.A. Němejce 63, 335 01 Nepomuk
- HZS PK , krajské ředitelství,odd. prevence, Kaplířova 9,P.O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Doručí se veřejnou vyhláškou

Účastníci územního řízení(§ 85 odst. 2 stavebního zákona):
- René Pedál, Klatovská 152, 301 00 Plzeň
- František Chlanda, Hradiště 79, 335 44 Kasejovice
- Ivana Chlandová, Hradiště 79, 335 44 Kasejovice
- Výrobně hospodářské družstvo Hradiště, Hradiště 80, 335 44
- Povodí Vltavy s.p., Litvínovská silnice 5, 371 21 České Budějovice
- Telefónica O2 Czech Republik,a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Správa a údržba silnic Starý Plzenec, Riegrova 533, 332 02 Starý Plzenec

Zveřejněno: 15.10.2009
Sejmuto: 30.10.2009