NAŘÍZENÍ č. 8/2008

NAŘÍZENÍ č. 8/2008 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

NAŘÍZENÍ č. 8/2008
Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
č.j. KVSP/VET/2614/2008

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen „KVSP“), Družstevní 13, 301 00 Plzeň, IČ 65392213, jako příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c), a s použitím ustanovení § 54 odst. 1 písm. b), d), k), l) a odst. 3 veterinárního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů,
a dále podle čl. 7, 8 a 9 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007 ze dne 26.10.2007, o prováděcích předpisech ke směrnici Rady 2000/75/ES, co se týče tlumení, sledování, dozoru a omezení přesunů některých zvířat vnímavých druhů ve vztahu ke katarální horečce ovcí (dále jen „nařízení Komise (ES) č. 1266/2007“) t a t o

mimořádná veterinární opatření

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst. 2 a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.
 2. Nákaza byla zjištěna v České republice, na území Plzeňského kraje dne 25.09.2008 a dne 21.10.2008. Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj nařídila dotčeným chovatelům mimořádná veterinární opatření, jejichž součástí je stanovení uzavřeného pásma kolem ohnisek nákazy, do něhož spadá celé území Plzeňského kraje.

Čl. 2
Vymezení uzavřeného pásma

 1. Uzavřené pásmo – ochranné pásmo kolem ohniska nákazy zahrnuje celé území Plzeňského kraje.

Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření

 1. Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce (např. skot, ovce, kozy, mufloni, jelenovití) v uzavřeném pásmu (dále jen „chovatelé“).
 2. Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z uzavřeného pásma. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny KVSP na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu přesunu, způsobu ochrany zvířat před přenašečem, místa určení a počtu zvířat (vzor žádosti je k dispozici na územně příslušném inspektorátu KVSP). Podmínky pro udělení výjimky jsou uvedeny v čl. 8 a čl. 9 nařízení Komise (ES)
  č. 1266/2007. Požadavky pro vakcinovaná či nevakcinovaná zvířata nebo způsob vyšetření (sérologie nebo virologie) jsou uvedeny v příloze č. III písm. A tohoto nařízení.
 3. Tranzit zvířat podle nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, článku 2 písm. f) bodu i) - z uzavřeného pásma nebo přes uzavřené pásmo nebo bodu ii) - z uzavřeného pásma přes neuzavřené pásmo zpět do téhož uzavřeného pásma nebo bodu iii) - z uzavřeného pásma přes neuzavřené pásmo zpět do jiného uzavřeného pásma, je možný pouze za podmínek stanovených v článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007.
 4. Chovatelům přežvýkavců se nařizuje provádět přesuny zvířat mezi hospodářstvími uvnitř uzavřeného pásma v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007. KVSP tímto povoluje přesuny přežvýkavců mezi chovateli v rámci uzavřeného pásma, pokud přemísťovaná zvířata nevykazují v den přepravy žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí a splňují požadavky Nařízení Státní veterinární správy České Republiky č.j. RED/1283/2008 ze dne 04.08.2008 o povinném nouzovém očkování proti viru katarální horečky ovcí, sérotypu 8. Tuto skutečnost potvrdí soukromý veterinární lékař do zdravotního potvrzení s uvedením věty „zvířata jsou klinicky zdravá, nevykazují příznaky katarální horečky ovcí“ nebo „ zvířata jsou v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007“. Chovatel přežvýkavců je povinen v den nakládky, v případě přemístění zvířat určených k dalšímu chovu, zaslat kopii uvedeného zdravotního potvrzení na příslušný inspektorát KVSP dle místa odeslání. Výše uvedené požadavky musí být splněny i v případě přemístění všech kategorií přežvýkavců do hospodářství mimo území kraje v rámci uzavřeného pásma, kdy jsou zvířata doprovázena veterinárním osvědčením. Platnost zdravotního potvrzení a veterinárního osvědčení je 24 hodin od klinického vyšetření.
 5. Chovatelům přežvýkavců se nařizuje provádět přesuny zvířat z hospodářství na jatky uvnitř uzavřeného pásma v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007. KVSP tímto povoluje přesuny přežvýkavců na jatky v rámci uzavřeného pásma, pokud přemísťovaná zvířata nevykazují v den přepravy žádné klinické příznaky katarální horečky ovcí. Tuto skutečnost potvrdí soukromý veterinární lékař do informace o potravinovém řetězci (prohlášení chovatele přežvýkavců) v bodu 6 s uvedením věty „zvířata jsou klinicky zdravá, nevykazují příznaky katarální horečky ovcí“ nebo „zvířata jsou v souladu s čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1266/2007“ a vyznačí datum a hodinu klinického vyšetření. Platnost této zdravotní informace je 24 hodin.
 6. Chovatelům se nařizuje poskytovat údaje z vlastní evidence a součinnost při epizootologickém a entomologickém šetření prováděném KVSP za účelem sledování výskytu nákazy a jejích přenašečů.
 7. Chovatelům se nařizuje provádět u přežvýkavců pasivní klinické sledování, podrobit přežvýkavce zdravotním zkouškám a umožnit provádění entomologického dozoru v uzavřeném pásmu v rozsahu stanoveném KVSP v souladu s přílohou č. I. nařízení Komise (ES) č. 1266/2007, které je založeno zejména na provádění pravidelného sledování zdravotního stavu zvířat, sérologického nebo virologického vyšetřování stanovených skupin zvířat a entomologického monitoringu populace přenašeče (vektora – tiplíků) formou instalací lapacích pastí na vybraných hospodářstvích.

Čl. 4
Kontrola povinností a sankce

 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c), f) veterinárního zákona.
 2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. 1 písm. j) veterinárního zákona.
 3. Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. 1 písm. m) veterinárního zákona.

Čl. 5
Poučení o nákaze

Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší podle příslušných ustanovení veterinárního zákona.
 2. Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce krajského úřadu. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.
 3. Zrušuje se Nařízení č. 10/2007, č.j. VET/2824/2007 ze dne 29.11.2007.

V Plzni dne 22.10.2008

MVDr. Richard Bílý v. r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Rozdělovník:
Státní veterinární správa ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Městské a obecní úřady v Plzeňském kraji
Zemědělské agentury v Plzeňském kraji
Komora veterinárních lékařů

Zveřejněno: 22.10.2008
Sejmuto: 07.11.2008