NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj

NAŘÍZENÍ č. 6/2007 KVS pro Plzeňský kraj

Mapa. - soubor pdf

NAŘÍZENÍ č. 6/2007
Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj
Družstevní 13, 301 00 Plzeň
č.j. VET/2039/2007

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen „KVSP“) jako příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c), f) a s použitím ustanovení § 54 odst. 1 písm. b), d), k), l) a odst. 2 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona a jeho prováděcí vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, tato

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Katarální horečka ovcí je podle § 10 odst. 2 a přílohy č. 2 veterinárního zákona nebezpečná nákaza přežvýkavců, jejímž původcem je virus BTV, patřící do skupiny reoviridae. Nákaza se šíří prostřednictvím hmyzích přenašečů.
2) Nákaza byla zjištěna v SRN ve spolkové zemi Bavorsko. Ochranná a zdolávací opatření nařízená příslušnými orgány stanovují rovněž uzavřená pásma kolem ohniska nákazy, přičemž pásma ochrany a dozoru (dále také „uzavřená pásma“) zasahují na území Plzeňského kraje.

Čl. 2
Vymezení uzavřených pásem
1) Vymezené ochranné pásmo kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresu Tachov.
2) Vymezené pásmo dozoru kolem ohniska nákazy zahrnuje území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň - město, Plzeň – jih, Plzeň – sever a Rokycany.

Čl. 3
Ochranná a zdolávací opatření
1) Mimořádná veterinární opatření se týkají všech chovatelů, kteří chovají přežvýkavce v uzavřených pásmech.
2) Chovatelům se zakazuje přemisťování přežvýkavců z uzavřených pásem. Případné výjimky z tohoto zákazu mohou být uděleny KVSP na základě písemné žádosti chovatele s uvedením důvodu, způsobu ochrany popř. vyšetření, místa určení a počtu zvířat. Podmínky udělení výjimky jsou uvedeny v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění.
3) Chovatelům přežvýkavců se nařizuje důsledné sledování zdravotního stavu zvířat, provádění epizootologického šetření a zdravotních zkoušek v uzavřených pásmech v rozsahu uvedeném v rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění, založeném na sledování indikátorových skupin skotu nebo jiného druhu přežvýkavců, není-li skot k dispozici, jakož i populací vektora - tiplíků.
4) Tranzit zvířat uzavřeným pásmem je možný pouze za podmínek uvedených v článku 6 rozhodnutí Komise č. 2005/393/ES ze dne 23.5.2005, v platném znění.

Čl. 4
Kontrola povinností a sankce
1) Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením chovatelům přežvýkavců budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona orgány příslušné podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c), f) veterinárního zákona.
2) Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, které nejsou podnikateli, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. 1 písm. c) vet. zákona.
3) Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

Čl. 5
Poučení o nákaze
Katarální horečka ovcí je virové nekontagiózní onemocnění, které se přenáší pouze krev sajícím hmyzem. Specifickým přenašečem jsou tiplíci rodu Culicoides (pakomárci). Onemocnění postihuje především ovce, kozy, skot a volně žijící přežvýkavce. Tiplíci se infikují při sání krve nemocných zvířat a virus mohou přenášet na další zvířata. Infikovaný tiplík zůstává infekční po celý život. Inkubační doba trvá zpravidla 7 dní. V počátečních stádiích onemocnění dochází ke zvýšení teploty, zhoršuje se chuť k přijímání potravy a u zvířat se projevuje malátnost. Dále následuje otok hlavy, záněty sliznice nosní a ústní dutiny, zejména jazyka a dochází k výraznému zánětu očních spojivek. U ovcí je typickým příznakem vytékání zvýšeného množství hnisavého sekretu z dutiny nosní. V dalších stádiích onemocnění získává jazyk charakteristickou modro-fialovou barvu a volně visí z ústní dutiny. Podle tohoto příznaku dostala nemoc rovněž název bluetongue – modrý jazyk. U zvířat se mohou vyskytnout rovněž otoky zvláště v podpaží a ve slabinách, dochází k degeneraci svalstva a u ovcí k vypadávání vlny. Časté jsou krváceniny do rohového pouzdra paznehtů, což je bolestivé. Zvířata se odmítají pohybovat a leží. Tento stav je doprovázen výrazným poklesem produkce mléka. I když úmrtnost u tohoto onemocnění není vysoká, zvířata se uzdravují velmi pomalu a jsou ve zvýšené míře vnímavá na jiná infekční a parazitární onemocnění. Narušena je reprodukce a návrat k původní úrovni užitkovosti je problematický.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
1) Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší podle příslušných ustanovení veterinárního zákona.
2) Toto nařízení nabývá podle § 76 odst. 3 veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Nařízení je každému přístupné u Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj, u Krajského úřadu Plzeňského kraje a u všech obecních a městských úřadů, jejichž území se týká.
3) Zrušuje se Nařízení č. 5/2007, č.j. VET/1968/2007 ze dne 04.09.2007.

V Plzni dne 11.09.2007

MVDr. Richard Bílý v. r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Rozdělovník:
Státní veterinární správa ČR
Krajský úřad Plzeňského kraje
Městské a obecní úřady v Plzeňském kraji
Zemědělské agentury v PK
Komora veterinárních lékařů

Zveřejněno: 13.9.2007
Sejmuto: 28.9.2007