NAŘÍZENÍ č. 3/2007

Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj
Družstevní 13, 301 00 Plzeň
č.j. VET/865/2007

NAŘÍZENÍ č. 3/2007 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj (dále jen KVSP) jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče ve smyslu § 47 odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen veterinární zákon), nařizuje podle § 49 odst. 1, písm. c), § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76, odst. 3 veterinárního zákona tato

mimořádná veterinární opatření
při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel

čl. l
Varroáza včel je podle § 10 odst. 2 veterinárního zákona nebezpečnou nákazou, kterou způsobuje roztoč Varroa destructor. Roztoč napadá včelí plod a může být přenašečem dalších infekčních onemocnění včel a včelího plodu. Pokud není včelstvo ošetřováno účinnými přípravky, může tento roztoč způsobit až úhyn včelstva a zároveň se stává možným zdrojem nákazy pro ostatní včelstva.

čl. 2
Vymezení pojmů

Podle tohoto nařízení se rozumí:

 1. ohniskem nákazy – stanoviště včelstev s klinicky nebo laboratorně zjištěným nálezem roztoče Varroa destructor, v počtu větším než 3 roztoči na včelstvo,
 2. ochranným pásmem – území v okruhu 5 km od ohniska nákazy,
 3. směsným vzorkem – veškerá měl nebo spad odebraný ze všech úlů jednoho stanoviště včelstev,
 4. ošetřením (léčebným, diagnostickým) je aplikace určeného přípravku provedená komisionálně za přítomnosti chovatele.

čl. 3
Vymezení ohnisek a ochranných pásem nákazy

 1. Laboratorním vyšetřením 5 109 směsných vzorků měli odebraných od 53 313 včelstev chovaných na území Plzeňského kraje byl zjištěn průměrný nález větší než tři roztoči Varroa destructor na včelstvo v 1 651 vzorcích, odebraných na stanovištích, v nichž se zachází 16 018 včelstev.
 2. Vzhledem k počtu a rozmístění ohnisek a rozsahu ochranných pásem kolem jednotlivých ohnisek, která se překrývají nebo na sebe navazují, se pro celé území Plzeňského kraje stanovuje jednotná nákazová situace. Území Plzeňského kraje se posuzuje jako plošně zamořené varroázou včel.

čl.4
Ochranná a zdolávací opatření povinná pro chovatele včel

 1. Letní období 2007
  a) Letní ošetření včelstev přípravky řady GABON se provede u těch chovatelů, jejichž stanoviště se nacházejí na území, kde při vyšetření zimní měli (únor 2007) mělo více jak 30 % stanovišť průměrný nález více než 3 samičky roztoče Varroa destruktor na jedno včelstvo, kde byla diagnostikována vysoká invadovanost trubčího plodu a kde byl průměrný přirozený letní spad roztočů vyšší než 5 a více na jedno včelstvo denně či je signalizována vysoká intenzita varroázy prohlídkou včelstev. Směrodatné sledování přirozeného spadu roztočů přes zasíťované podložky u nejsilnějších včelstev provádí chovatel v týdenních intervalech v období od 15.06. do 15.08.2007,
  b) přípravky řady GABON pro letní ošetření se mohou aplikovat až po posledním odběru medu a sejmutí medníků,
  c) při nižší intenzitě zamoření varroázou je možné použít přípravek FORMIDOL – odparné desky s kyselinou mravenčí. Tento přípravek lze aplikovat již během pozdního jara a po celé léto, pokud teploty dosahují v průběhu dne alespoň 20 °C. Páry kyseliny mravenčí pronikají víčky do plodových buněk a ničí zejména vývojová stadia roztoče varroa destructor. Použití Formidolu je vhodné zvláště v oblastech s výskytem zvápenatělého plodu. Páry kyseliny mravenčí napadený plod usmrcují, nutí včelstva k odvíčkování buněk a k odstranění nemocných kukel dříve, než se stanou infekčními.
 2. Období podzim a zima 2007
  a) U všech včelstev musí chovatelé do 30.09.2007 vložit na dna úlů podložky, které celé dno pokryjí. Podložky se vždy po ukončení diagnostického odběru spadu nebo po ukončení léčby (ošetření) řádně ometou, očistí a vrátí zpět na dno úlu. Po posledním ošetření v tomto období musí být podložky řádně očištěny až po uplynutí 7 dnů,
  b) v období od 10. října do 31. prosince 2007 se provede trojí ošetření všech včelstev přípravkem VARIDOL (FUM, AER). Ošetření se provede komisionálně a to fumigací nebo aerosolem. Doporučené intervaly mezi jednotlivými ošetřeními jsou 14 – 21 dní. Při druhém a třetím ošetření nesmí být ve včelstvech zavíčkovaný včelí plod. Pokud tam plod je, odstraní se vyřezáním nebo rozdrásáním tak, aby přítomní roztoči byli zpřístupněni účinným látkám z použitých přípravků. Poslední ošetření je vhodné provést aerosolem přípravkem M-1AER a to i začátkem prosince, kdy jsou včelstva bez plodu. Při použití acetonu lze aerosol aplikovat do teploty minus 5 °C. Toto ošetření je důležité k zabránění tvorby rezistence,
  c) po provedené podzimní léčbě musí chovatelé zajistit povinné vyšetření zimní měli. Směsné vzorky měli odeberou nejpozději do 15.02.2008 a odevzdají zdravotnímu referentovi územně příslušné ZO ČSV. Mezi očištěním podložek po posledním ošetření a odběrem směsných vzorků měli určených k vyšetření na varroázu musí být zachován interval 30 dnů,
  d) pokud nebyl splněn rozsah nařízených opatření pro období podzim – zima, je možné do 15. ledna 2008 provést další zimní ošetření aerosolem místo nátěru plodu.
 3. Jarní období 2008
  Prokáže-li vyšetření zimní měli v ohniscích nákazy intenzitu zamoření více jak 3 samičky roztoče Varroa destructor na 1 včelstvo, jsou chovatelé včel povinni zajistit provedení jarního nátěru zavíčkovaného plodu vodní emulzí přípravku M-1 AER s následnou fumigací přípravkem VARIDOL FUM. Nátěr plodu nahrazuje jeho vyřezání nebo rozdrásání. Toto ošetření se musí provést nejpozději do 15.04.2008. V jarním období nelze použít přípravky řady GABON.
 4. Ošetření včelstev se smí provádět pouze přípravky zaregistrovanými v České republice. Jejich použití mimo období stanovená tímto nařízením je zakázáno. Výjimku tvoří pouze přípravek FORMIDOL, obsahující kyselinu mravenčí.
 5. Základní organizace ČSV bez zbytečného odkladu nahlásí Krajské veterinární správě pro Plzeňský kraj majitele a počty včelstev, jejichž stanoviště jsou v obvodu jejich základní organizace a u nichž nebylo provedeno ošetření dle tohoto nařízení.
 6. Při úhynu nebo likvidaci včelstva z důvodu varroázy je chovatel povinen:
  a) úl ihned uzavřít tak, aby se zabránilo unikání včel,
  b) všechny plásty včetně plodových se vyvaří na vosk,
  c) prázdný úl a použitelné rámky se řádně mechanicky očistí a dezinfikují horkým 3% louhem sodným nebo 4% roztokem formaldehydu. Použitelné jsou až po uplynutí 10 dnů a opláchnutí pitnou vodou.
 7. Neobsazené úly i další chovná zařízení musí být zbaveny včelího díla a celoročně zajištěny proti možnému vnikání včel.
 8. Pozorovací doba trvá 12 měsíců od nařízení těchto mimořádných veterinárních opatření. Nákaza se prohlásí za zdolanou, jestli-že se ve směsném vzorku zimní měli odebraném následujícího roku v ohnisku nezjistí původce této nákazy.

čl.5
Přemísťování včelstev

 1. V souladu s ustanovením § 134, odst. 1, vyhlášky MZe č. 299/2003 Sb. v platném znění může být trvalé přemístění včelstev povoleno jen do oblasti se stejnou nebo horší nákazovou situací. Přesunuta mohou být pouze včelstva vyšetřená a léčebně ošetřená na základě stanovených ochranných a zdolávacích opatření a v souladu s nimi. V rámci Plzeňského kraje jsou tyto přesuny vázány na souhlas KVS pro Plzeňský kraj, který vydá její územní pracoviště dle místa původu včelstev. Mimo území kraje lze trvalý přesun včelstev uskutečnit na základě předchozího souhlasu územně příslušné KVS dle stanoviště nabyvatele a přemísťovaná včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením vystaveným veterinárním inspektorem KVS dle místa původu včelstev.
 2. Přesun včelstev kočováním lze uskutečnit v rámci okresů Plzeňského kraje za následujících podmínek:
  a) obecně do oblasti o stejné nákazové situaci, přičemž za horší nákazovou situaci se považují oblasti (ohniska a jejich ochranná pásma, event. vyhlášené úseky hraničních pásem) s potvrzeným výskytem rezistentních roztočů, a to bez ohledu na intenzitu a extenzitu zamoření,
  b) byla-li včelstva vyšetřena a léčebně ošetřena, přičemž ve směsném vzorku měli nebyli zjištěni více než 3 roztoči na jedno včelstvo. V jednotlivých případech může být přesun povolen, i když počet roztočů přesahuje tuto hranici a chovatel prokáže, že všechna včelstva na stanovišti byla ošetřena v předjaří dle bodu 3, čl. 4 tohoto nařízení,
  c) kočující včelstva musí být po každém návratu po 01.06.2007 z kočovného stanoviště (na trvalém stanovišti nebo na dalším kočovném stanovišti) preventivně přeléčena a to FORMIDOLEM (pokud se návrat uskuteční před posledním vytočením medu) nebo GABONEM PA 92 nebo GABONEM PF 90 (pokud se návrat uskuteční po posledním vytočení medu). V oblastech se zjištěnou resistencí roztoče Varroa destructor vůči léčivům se v případě silného napadení provede ošetření FORMIDOLEM opakovaně,
  d) KVSP rozhodne o přesunech včelstev kočováním na základě schváleného plánu kočování na celou sezónu, který předloží každý OV ČSV, MěV ČSV i neorganizovaní včelaři do 31.03.2008 na územně příslušný inspektorát KVSP,
  e) současně s plánem kočování předloží OV ČSV (MěV ČSV) k odsouhlasení objednávku léčiv pro preventivní léčebné ošetření kočujících včelstev,
  f) žádosti jednotlivců posoudí KVSP v kontextu s celookresním plánem.

čl.6
Zvláštní opatření

Chovateli, který u svých včelstev nezajistí nařízená ošetření a vyšetření na varoázu nebo která budou přesunuta bez souhlasu KVS, nařídí KVS pro Plzeňský kraj v souladu s § 13, § 49 odst. 1 písm. c), d), § 54 a § 67, odst. 5 veterinárního zákona zvláštní ochranná a zdolávací opatření spočívající v :

 • odběru vzorku měli k vyšetření těchto včelstev na varroázu na náklady chovatele,
 • při pozitivním výsledku rozhodne KVS pro Plzeňský kraj, buď o provedení léčby na náklady chovatele, pokud to roční období dovoluje, nebo nařídí utracení včelstev bez náhrady jako zdroje nebezpečné nákazy.

čl. 7
Sankce

 1. Kontrolu dodržování povinností stanovených tímto nařízením budou provádět ve smyslu § 52 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona orgány veterinární správy příslušné podle § 47 odst. 1 písm. b) a § 49 odst. 1 písm. c), d) a v) citovaného zákona.
 2. Porušení povinností stanovených tímto nařízením fyzickými osobami, kteří nejsou podnikatelé, bude postihováno jako přestupek podle § 71 odst. 1 písm. c) veterinárního zákona.
 3. Porušení povinností stanovených tímto nařízením právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, bude postihováno jako správní delikt podle § 72 odst. 1 písm. d) veterinárního zákona.

čl. 8
Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Platnost případných dalších mimořádných veterinárních opatření nařízených Krajskou veterinární správou pro Plzeňský kraj k ochraně chovů včel v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy – moru včelího plodu, není tímto nařízením dotčena.
 2. Nařízená mimořádná veterinární opatření budou zrušena nejdříve po jejich úplném zavedení a pokud nákazová situace v chovech včel bude příznivá. Některá opatření mohou být dle okolností změněna nebo ukončena dříve.
 3. Náhrada nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnými nákazami se řeší dle veterinárního zákona.

čl. 9
Účinnost nařízení

 1. Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, jímž je první den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.
 2. Nabytím účinnosti tohoto nařízení se ruší všechny právní předpisy dříve vydané Krajskou veterinární správou pro Plzeňský kraj v souvislosti s výskytem varroázy na území Plzeňského kraje.

V Plzni dne 23.4.2007
MVDr. Richard B í l ý v.r.
ředitel KVS pro Plzeňský kraj

Zveřejněno: 07.5.2007
Sejmuto: 23.5.2007