Nařízení č.1/2008

Nařízení č. 1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Město Nepomuk

Nařízení č. 1/2008 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada Města Nepomuk se na svém zasedání ze dne 21.05.2008 usnesla vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 pís. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením § 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 pís. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Článek 1
(1) Rada města Nepomuk v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 lesního zákona a § 13 vyhlášky Mze č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
(LHO)

LHO Nepomuk I, platných od 01.01.2010 do 31.12.2019

pro zařizovací obvod ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nepomuk, odvozeného z původního LHO Rožmitál pod Třemšínem a LHO Háje, vymezený těmito obcemi a katastrálními územími:

Obec/Katastrální území
Čížkov / Čížkov
Čížkov / Chynín
Čížkov / Železný Újezd
Čmelíny / Víska
Hradiště / Bezděkov u Kasejovic
Hradiště / Hradiště u Kasejovic
Hradiště / Záhorčičky
Kasejovice / Kasejovice
Kasejovice / Kladrubce
Kasejovice / Chloumek u Kasejovic
Kasejovice / Polanka u Kasejovic
Kasejovice / Přebudov
Kasejovice / Újezd u Kasejovic
Mladý Smolivec / Budislavice
Mladý Smolivec / Dožice
Mladý Smolivec / Mladý Smolivec
Mladý Smolivec / Radošice
Mladý Smolivec / Starý Smolivec
Nezdřev / Nezdřev
Životice / Životice u Kasejovic

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu (LHP).

Článek 2
(1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy v zařizovacím obvodu, jejichž celkové vlastnictví lesům je menší než 50 ha mají právo do 31.12.2008 písemně (osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného odborného lesního hospodáře) své oprávněné hospodářské záměry a požadavky na zpracování LHO u orgánu státní správy lesů na adrese:
Městský úřad Nepomuk, odbor VŽP - SSL, Nám. A. Němejce 63,335 01 Nepomuk.
V připomínkách a požadavcích na zpracování LHO je vždy třeba uvést vlastníka dle výpisu z katastru nemovitostí, katastrální území a parcelní čísla pozemků.
Stejným způsobem mohou uplatnit své oprávněné připomínky a požadavky na zpracování osnov právnické a fyzické osoby, jejichž práva mohou být dotčena a dále dotčené orgány státní správy.

(2) V případě, že si vlastník lesa do 50 ha celkové výměry nechá vypracovat lesní hospodářský plán, oznámí tuto skutečnost orgánu státní správy lesů rovněž v termínu do 31.12.2008.

Článek 3
Vlastníci lesů, pro něž bude zpracována lesní hospodářská osnova mohou tuto protokolárně převzít na odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Nepomuku od 01.07.2010.

Článek 4
Obecní (městské) úřady obcí uvedených v článku 1 (vymezení zařizovacího obvodu) toto nařízení vyvěsí na úřední desce po dobu 15ti dnů.

Článek 5
Nařízení obce je vyhlášeno prvním dnem vyvěšení na úřední desce a nabývá účinnosti 15tým dnem vyhlášení.

Poznámka:
Lesní hospodářskou osnovou (LHO) se rozumí dílo sloužící pro zjištění stavu lesa, výkon státní správy lesů a v případě protokolárního převzetí osnovy vlastníkem lesa, jako nástroj vlastníka lesa ( návod ) doporučující mu jednotlivá opatření při hospodaření v lese směřující k vypěstování lesa odolnějšího vůči škodlivým činitelům, dosažení maximálního výnosu z lesa a vyvarování se střetům s lesním zákonem. LHO se zpracovávají na dobu 10 let se stejnou dobou platnosti ve vymezeném území pro všechny lesní majetky o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických oso. Vlastník obdrží od orgánu státní správy lesů LHO týkající se jeho lesa (vlastnický separát) bezplatně. Vlastníci lesa, kteří osnovu protokolárně převezmou a budou v lese hospodařit podle této osnovy mohou čerpat za státního rozpočtu příspěvky na hospodaření v lese dle ustanovení § 46 odst. 5 lesního zákona. Vlastní-li les o výměře větší než 3 ha, stává se pro vlastníka lesa závazným ustanovením celková (osnovou stanovená) výše těžeb dřeva, která je nepřekročitelná a minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostů. Vlastní-li les o výměře do 3 ha, stává se pro vlastníka lesa závazným ustanovením celková (osnovou stanovená) výše těžeb dřeva, která je nepřekročitelná. Pokud vlastník lesa osnovu protokolárně nepřevezme, nevzniká mu nárok na příspěvky na hospodaření v lese ze státního rozpočtu a vztahují se na něho obecná ustanovení lesního zákona, která je povinen dodržovat, např. provádět těžbu může jen se souhlasem odborného lesního hospodáře a v případě, že těžba má překročit 3 m3 na 1 ha za kalendářní rok, musí navíc toto oznámit předem orgánu státní správy lesů.

V Nepomuku 29.5.2008

Podepsáni:
Jiří Mašek - starosta města
ing.Pavel Jiran - místostarosta města

Zveřejněno: 29.5.2008
Sejmuto: 13.6.2008