Hospodářský výsledek obce za rok 2006 a závěrečný účet

obce Hradiště

Hospodářský výsledek obce za rok 2006 a závěrečný účet obce

Rozpočet obce na rok 2006  byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Hradiště dne 2.1.2006  a   v průběhu roku  2006  byl upraven zastupitelstvem obce třemi rozpočtovými opatřeními.
V rámci rozpočtového hospodaření se především sleduje pokladní plnění  rozpočtu, tj. rozdíl úhrnu rozpočtových příjmů a úhrnu rozpočtových výdajů dle rozpočtové skladby – saldo příjmů a výdajů ve výkaze Fin RO 2-12 M.

1. Plnění rozpočtu za rok 2006

Rozpočet            Schválený          Upravený          Skutečnost           Rozdíl
______________________________________________________________
Příjmy v Kč                   

Daňové               1807030                1916270               1916292                    22
Nedaňové             288980                  457872                 458026                  154     

Kapitálové                     0                            0                           0                       0
Přijaté dotace           3990                  369393                 369395                       2
----------------------------------------------------------------------------------------------
Příjmy celkem   2100000              2743535                 2743713                   178


Výdaje v Kč

Běžné                  2100000             2888696                 2851393                 -887        
Kapitálové                       0               519948                   519957                    -9
---------------------------------------------------------------------------------------------    
Výdaje celkem   2100000               2888696                2851393              -37302    


Saldo příjmů

                a výdajů                          0          -665109                   -627637               -37472
Financování                0            665109                    627637                 374722. Výsledek hospodaření / účet 933/
     
Hospodářský výsledek  z předchozích let činí Kč mínus 1528090,83
Hospodářský výsledek  za rok 2006 činí Kč 583080,52
Hospodářský výsledek k 31.12. 2006 činí Kč mínus 945000,31

 

 a/ Daňové příjmy – skutečnost k 31.12 .2006 : 1916292,- Kč
sdílené daně – podíl  %  z celostátního hrubého výnosu
pol .1111- sdílená daň ze závislé činnosti  489454,-  Kč
pol. 1121 – sdílená daň z příjmu právnických osob 402972,- Kč
pol.1211- sdílená daň  z přidané hodnoty  568361,-Kč
 místní daně a poplatky a daň z nemovitostí
pol.1337- místní poplatek za likvidaci odpadu  Kč 400,- /osobu /rok a 420,- Kč za nemovitost / rok sloužící k individuelní rekreaci 108160,- Kč
pol. 1341 – poplatek ze psů / 80,-Kč/rok/pes  5200,- Kč
pol.1343 – místní poplatek za užívání veřejného prostranství 10Kč/m2/den  20,- Kč
pol.1361 – správní poplatky 5610,- Kč
pol.1511- daň z nemovitostí – 100% výnos daně za nemovitosti v k.ú. Hradiště, k.ú.Bezděkov a
k.ú.Zahorčičky  336.514,-Kč
b/ nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2006 :  458026 Kč
§1032 – LES-podpora ostatních produkčních činností  273708,- Kč
§2310 – příjem z prodeje pitné vody  5220,- Kč
§ 2460- splátky půjček od obyvatelstva  55686,- Kč
§ 3612 – příjem z pronájmu obecních bytů  74865,- Kč
§ 3613 – příjem z pronájmu nebytových prostor  6448,- Kč
§ 3722 – příjem za prodej popelnic a za tříděný odpad-sklo, plasty, papírové kartony od mléka a
ostatních nápojů. Tříděný odpad od obce vykupuje firma EKO-KOM, a.s. se sídlem
v  Praze. Obec získala v roce 2006 tímto tříděním 11.968,80 Kč. Třídění odpadů má 
velký význam na  celkovou výši poplatku a to ve smyslu čím vyšší třídění, tím nižší
poplatek pro občana /do popelnic jde méně odpadu a tím obec méně platí za odvoz a  
uložení na skládce/. Obec  Hradiště zatím každoročně poplatek zvyšuje a ještě část 
nákladů dotuje ze svého rozpočtu. Pokud se občané budou řídit obecně závaznou
vyhláškou obce a budou třídit odpad, pak do komunálního odpadu půjde menší objem
odpadu, a cena poplatku se bude moci v budoucnosti odvíjet jen o procenta inflace.
Obec několikrát do roka sleduje jednotlivé domácnosti v jaké míře třídí odpad a zda
ukládají jednotlivé druhy tříděného odpadu do správných obalů na odpad. V případě
omylu obec   upozorní jednotlivé občany na špatné třídění.
§ 6171- příjmy z pronájmu pozemků  72,- Kč, z úroků  půjček obyvatelstvu 20.563,- Kč,
nekapitálové příspěvky a náhrady 61,- Kč.
§ 6310- příjem z úroků z běžného účtu 17 925,- Kč
c/Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2006:   0 Kč
d/ Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2006:  347.560,-  Kč
Dotace na výkon státní správy :  3.986,- Kč
Obec Hradiště obdržela tyto účelové dotace:

Účelový znak/program/     Přijatá dotace v Kč    Čerpáno             účel
98071                                                35.056,-            29.292,-     volby do Parlamentu ČR
98187                                                40.000,-            20.705,-     komunální volby

Dotace od kraje:
Příspěvek na umělou obnovu-les:                     11.433,- Kč
Příspěvek na zajištění porostů-les:                      49.20,- Kč
Dotace v rámci „Programu stabilizace
a obnovy venkova“ na autobusovou
čekárnu v Bezděkově                                    100.000,- Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu –aktivní politika zaměstnanosti:                174.000,- Kč


 

2. Výdaje 
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2006 zahrnuje:
A/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu
B/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku

A/běžné výdaje -skutečnost k 31.12. 2006:   2.851.393,-   Kč
Běžné výdaje byly v r. 2006 realizovány na těchto paragrafech
§ 1031– Lesní pěstební činnost  : 59.476,-Kč
§1036Správa v lesním hospodářství :  49.084,- Kč
§2212-  Silnice a zimní údržba : 17.065,- Kč
§2219Oprava a údržba obecních komunikací:  229.826,- Kč
§2221-  Provoz silniční veřejné dopravy:
Dopravní obslužnost byla uskutečněna ve výši 5.280,-Kč          
§2310 -  Pitná voda :  údržba zařízení ve výši 553,-Kč
§ 2321 - Odvádění a čištění odpadních vod : 373.248,- Kč  /oprava části kanalizace
               v Hradišti  a Bezděkově/
§3111 -  Příspěvek  předškolnímu zařízení
–Kasejovice : 17.500,- Kč
§3113 -  Příspěvek základní škole
Základní škola Kasejovice: 31.500,-Kč, Mě.úřad Blatná: 7.156,-Kč
§3319 – Setkání důchodců : 3.704,- Kč
§3329 – Opravy a údržba kult.památek: 134.915,30 Kč  /oprava kaple v Hradišti/
§3349 - Sdělovací prostředky:  3.230,- Kč
Náklady na Kasejovické noviny.
§3429 - Věcné dary : 2.000,-Kč     /Retriever club Praha /     
§3511 – Všeobecná ambulantní péče : 4.470,- Kč
§ 3611 – Podpora individuální bytové výstavby
               Půjčka ve výši 100.000,-Kč z Fondu rozvoje bydlení.
§3612 – Bytové hospodářství : 8.344,-
Nákup PROPANU.
§3631 – Veřejné osvětlení : 59.366,- Kč
Elektrická energie: 47.905,- Kč, oprava a údržba: 11.461,- Kč.
§3639 -  Veřejně prospěšné práce : 261.042,- Kč
§3713 – Změny technologií vytápění: 20.000,- Kč
Příspěvek na ekologické vytápění dvěma občanům obce.
§3722 – Likvidace odpadu : 188.598,- Kč
Výdaje na likvidaci odpadu 181174,-Kč , nákup plastových pytlů a nádob na odpad :
2.620,- Kč, příspěvek do sdružení obcí pro odpadové hospodářství: 4.800,-Kč.
§5512 -  Požární ochrana : 5622,-Kč
Činnost sdružení.
§ 6112 -Zastupitelstvo obce
Výdaje na odměny neuvolněným členům zastupitelstva   85.070,- Kč                                          
§ 6171- Činnost místní správy
Zahrnuje výdaje na správní činnost  samotného obecního úřadu a společné výdaje
obce, které jsou nezařaditelné na ostatní paragrafy rozpočtové skladby,  výdaje
spojené   s provozem celé budovy obecního úřadu - platy zaměstnanců a povinné
pojistné, pojištění obecního majetku,  správní poplatky  za správní řízení,  platby daní
a  poplatků , platby za bankovní služby,  platby pověřenému úřadu Kasejovice za
agendu  přestupků, právní služby, znalecké posudky, telefonní poplatky, poštovné,
elektrická energie, pohonné hmoty , spotřební materiál, cestovné , údržba PC
programů a další provozní výdaje. Dále byly provedeny tyto opravy  a údržby obecního majetku:
oprava propadlé kanalizace v Hradišti:  30.074,-Kč
oprava komínů na budově čp.25 v Bezděkově: 11.782,- Kč
vnitřní oprava budovy čp.25 v Bezděkově:  107.195,- Kč
oprava střechy budovy čp.62 v Hradišti: 9.189,20 Kč
oprava střechy a fasády budovy čp.41 v Bezděkově: 16.080,- Kč
oprava schodů a kamenného zdiva na návsi v Hradišti: 67.497,-Kč.
Celkem činnost místní správy 1.337.133,- Kč
§ 6310 - Služby peněžních ústavů – 10.025,50 Kč
§ 6402 – Finanční vypořádání z minulých let – 480,- Kč / nevyčerpaná dotace /              
§ 6409 - Ostatní činnosti nikde nezařazené – 9.356,- Kč
Příspěvek Mikroreg. Nepomucko a Prácheňsko: 8.440,- Kč . Členský poplatek při
vstupu do Mikroreg. Prácheňsko: 916,- Kč.

B/ Kapitálové výdaje-  skutečnost k 31.12.2006   519.957,50 Kč.
§ 2221- Provoz veřejné silniční dopravy
Obec v r. 2006 pořídila  autobusové čekárny v hodnotě  268.089,50 Kč.
§ 6171 – Úprava přístřešku u čp.25 v Bezděkově  v částce 105.968,- Kč.
- Osazení vrtu u čp.41 v Bezděkově včetně elektroinstalace v částce 45.900,- Kč.

C/Financování
Změna stavu na bankovních účtech 627.637,50 Kč      
Konečný zůstatek účtů rozpočtového hospodaření obce k 31.12.2006:
Běžný účet : 757.919,61 Kč
FRB Kč : 226.877,46 Kč

Dne  7.2.2007 proběhlo přezkoumání hospodaření obce pracovníky  Krajského úřadu
Plzeňského kraje.
Závěr :
I. Při přezkoumání hospodaření obce Hradiště za rok 2006 podle §2 a 3 zákona č.
420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a           
dobrovolných svazků obcí, byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru
/§10 odst. 3 písm. a/ zákona č. 420/2004 Sb. /

II. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu obce a podílu zastaveného majetku na
celkovém majetku obce:
a/ podíl pohledávek na rozpočtu 8,33 %
b/ podíl závazků na rozpočtu 0,26 %
c/ podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 22,50 %

Součástí  výroční zprávy  obce za rok 2006 je výkaz  pro hodnocení plnění  rozpočtu ÚSC,
rozvaha .
Závěrečný účet obce a výroční zprávu o hospodaření obce zpracovala Tesařová Alžběta,
účetní obce a správce rozpočtu.

 

Zveřejněno: 10.5.2007
Sejmuto: 25.5.2007