Obecně závazná vyhláška č.1/2000

o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí Záhorčiček a Bezděkova.

Zastupitelstvo Obce Hradiště schválilo na svém zasedání dne 29.6.2000 na základě § 36 dost. 1 písm. f/ zák. č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území Obce Hradiště a jejích částí  Záhorčiček  a  Bezděkova .

Čl. I.

 1. Obec Hradiště v zájmu zlepšení úrovně bydlení, životního prostředí a vzhledu obce vytvořila „FOND ROZVOJE BYDLENÍ OBCE HRADIŠTĚ“ /dále jen „fond“, zkratka FRB – M/ ,který slouží k poskytování  půjček majitelům obytných domů a bytů  na zvelebení obytných budov a jejich staveb na území obce, podle stanovených pravidel a podmínek.
 2. Fond se zakládá na základě dohody s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR o jeho založení a poskytnutí dotace  ze státního rozpočtu k jeho založení ve dvou ročních splátkách.. Právo disponovat těmito prostředky je trvale podmíněno dodržováním uvedené dohody s MF ČR a ustanovení této vyhlášky, popřípadě  jejím doplňkem či novel ze strany Obce Hradiště.

ČI. II.

 1. Příjmy fondu jsou dotace ze státního rozpočtu a případné výpomoci ze státního rozpočtu, příjmy ze splátek půjček a úroků ve výši 3 % a případné výpomoci z rozpočtu OÚ, případně jiného regionálního orgánu, nejméně 50 % výnosů z prodeje obytných domů a bytů z majetku obce od roku následujícího po vydání obecně závazné vyhlášky a všechna další léta do doby splacení půjčky /tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že výnos z prodeje obytných domů a bytů je využit k financování nové bytové výstavby/.
 2. Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem /ziskem/ Obce Hradiště, a musí být beze zbytku ponechány fondu k použití podle jeho pravidel.

Čl. III.

 1. Prostředky fondu je možno používat výhradně k poskytování půjček při úroku 6 % a nejdelší lhůtě splatnosti do 8 let mimo rok, v němž byla půjčka poskytnuta subjektům a podle pravidel dále uvedených.
 2. Výdaji fondu jsou též  úhrady poskytované České spořitelně a.s. Plzeň za zřízení a vedení účtu dle § 6 a náklady výběrového řízení dle § 4.
 3. Adresáty půjček z fondu podle odst. 1 mohou být pouze subjekty tj. fyzické a právnické osoby, které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce , kteří mají v obci trvalé bydliště a které přijmou závazek na poskytnutou půjčku podle stanovených  a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov nebo jejich staveb použít.
 4. Z fondu lze poskytnout tyto půjčky :
  Poř.čís.   Název, účel lhůta splat. úrok  p.a. horní hranice půjčky
  1. obnova střechy /krytina i  konstrukce, klempířské prvky /. 4 roky    6 % do 50 tis. Kč na 1 dům
  2. obnova fasády domu vč.  oplechování. 4  roky  6 %   do 70 tis. Kč   na 1 dům
  3. vestavba podkroví  dopůdního prostoru. 4 roky 6 % do 100 tis. Kč na 1 dům
  4. zateplení obvodového  pláště včetně oken a   povrchové úpravy u domu.  4 roky   6 % do 50 tis. Kč na 1 dům
  5. dodatečná izolace domu proti spodní vodě (odvlhčení základů). 4 roky   6 %  do 50 tis. Kč na 1 dům     
  6. vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu v bytě kde dosud není a rekonstrukce a modernizace stávajícího soc. zařízení. 4 roky 6 %  do 50 tis. Kč  na 1 byt
  7.  výměna oken včetně klempířských prací      4 roky  6 % do 50 tis. na jeden dům
  Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat s výhradou půjčky č. 2 Obnova fasády a půjčky  č. 4 Zateplení obvodového pláště , které nemohou být poskytnuty na jeden objekt. Půjčku lze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu.
  Půjčky lze čerpat pouze do konce kalendářního roku, v němž byl zřízen příslušný účet. Úroky se platí podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje lednem roku následujícího po roce v němž byla půjčka poskytnuta.
  Zvláštní dohodou si může dlužník dohodnout rychlejší splácení půjčky.
 5. Dále lze z fondu poskytnout půjčku charitativní organizaci, která provádí rekonstrukci či modernizaci objektu v obci na obytnou budovu s malometrážními byty či na ubytovnu pro bezdomovce. Lhůta splatnosti 8 let, úrok 6 %, hranice do 60 tis. Kč na 1 byt či ubytovací buňku.

Čl. IV.

 1. Osoby, které splňují podmínky dle Čl. III.  mohou získat půjčku z fondu výhradně na základě výběrového řízení. Výběrové řízení organizuje Obec Hradiště pro každý kalendářní rok samostatně.
 2. Podmínky výběrového řízení musí být vyvěšeny a vhodným způsobem zveřejněny nejméně 30 dnů. Lhůta pro podání žádosti k účasti ve výběrovém řízení se stanoví na 30 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového řízení.
 3. Obsah žádosti se stanoví vývěskou dle odst. 2.
  Žádost musí obsahovat zejména :
  a/ adresu a jméno žadatele, popř. statutárního zástupce
  b/ přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby
  -adresa, č.p., parc.č.
  -prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu či stavby,
  -stavební povolení nebo jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je žádáno o půjčku
  -příslušnou projektovou dokumentaci
  d/ předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je žádaná půjčka s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty 
  e/ přesný popis účelu, na který je půjčka nebo půjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně
  f/ předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce
  g/ požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. III. a způsob jejího výpočtu
  h/ návrh na stanovení záruky na poskytovanou půjčku - ručitele
 4. Obec Hradiště může pro snazší zpracování žádosti o půjčky vydat závazný formulář podle Čl. IV, který musí být k dispozici v den vyhlášení výběrového řízení.
 5. Finanční komise vyhodnotí předběžné žádosti o půjčky a navržený závěr výběrového řízení předloží obecnímu zastupitelstvu.
 6. Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno nabídkami uzavřených  smluv o půjčkách . Výsledek nepodléhá právu odvolání se.
 7. O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů od vyrozumění o výsledku výběrového řízení. Z výše uvedených důvodů se žádosti, u nichž Obec Hradiště zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně zpracované, nemohou vracet žadatelům k přepracování po uplynutí dne stanoveného jako poslední k podání žádosti o půjčku.

Čl. V.

 1. S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením /dále jen uživatelé/ , uzavře obec smlouvu o půjčce,  a to bez zbytečných odkladů.
 2. Smlouva musí obsahovat alespoň tyto údaje : -smluvní strany
  -identifikace typu půjčky podle čl. III.
  -celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba
  -lhůta splatnosti půjčky
  -režim splácení /úroky, jistina/, včetně dne v příslušném měsíci
  -způsob splácení /příkazem, složenkou, atd. /
  -závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu
  -smluvní pokuta za porušení účelovosti /okamžité vrácení + 30 %/
  -záruka na půjčku
  -dohoda o otevření účtu u peněžního ústavu
  -souhlas uživatele s kontrolním působením peněžního ústavu a obce a jeho závazek předkládat peněžnímu ústavu doklady o čerpání z účtu .
 3. Obec Hradiště může po dohodě s peněžním ústavem a v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce.
 4. Obec Hradiště neprodleně po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů peněžnímu ústavu s výzvou na  otevření účtu a k převodu prostředků z fondu na něj.

Čl. VI.

O způsobu a lhůtách převodu prostředků mezi fondem a účty uživatelů a o správě všech pohledávek fondu uzavře Obec Hradiště zvláštní smlouvu s peněžním ústavem.

Čl. VII.

 1. Jestliže se při poskytování půjček  kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy /stavby/, použije se při uzavírání smlouvy o půjčce lhůta dle přání uživatele, zpravidla ta delší.
 2. Skutečnost, že splácení jistiny může být ve stanovených případech zahájeno později  než  od ledna následujícího roku po roce poskytnutí půjčky nemá prodlužující vliv na celkovou dobu splácení poskytnuté půjčky.
 3. Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce /Kontrolní komise, Obecní zastupitelstvo/ , peněžního ústavu – finanční toky, Ministerstva pro místní rozvoj – dodržení účelovosti poskytnutých prostředků .
 4. Obec Hradiště je povinna souběžně s návrhem na vyhlášení dalšího výběrového řízení předložit obecnímu zastupitelstvu vyhodnocení hospodaření fondu i dosažených věcných efektů za předchozí rok.
 5. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne  15.7.2000.

Petr Braun - starosta obce
Pavel Novák - zástupce starosty

Zveřejněno: 30.6.2000