Obecně závazná vyhláška č.1/1997

o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Obecní zastupitelstvo v Hradišti na svém veřejném zasedání dne 10.10.1997 schválilo v souladu s § 36 odst.1 písm.f/ a § 14 odst.1 písm. o/ zákona o obcích tuto

obecně závaznou vyhlášku o pohybu zvířat na veřejném prostranství.

Čl.I

Veřejným prostranstvím ve smyslu této vyhlášky jsou v naší obci návsi, ulice, trávníky a všechny prostory v zastavěné části obce přístupné každému bez omezení.

Čl.II

Na veřejném prostranství se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele nebo jím pověřené osoby, vždy na vodítku a s náhubkem. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou osobou tak, aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví. Tato osoba odpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu. Odpovědnost za škodu na majetku, zdraví a životě je předmětem úpravy občansko právních předpisů a není touto vyhláškou nijak dotčena.

Čl.III

Pohyb všech dalších zvířat po veřejném prostranství je možný jen v nezbytné míře po dobu nezbytně nutnou vždy pod dozorem odpovědné osoby tak, aby bylo zabráněno vzniku škod na majetku, životním prostředí nebo zdraví a životech. Veřejné prostranství znečištěné nebo poškozené zvířaty jejich majitel uvede na vlastní náklady bez zbytečného odkladu do původního stavu.
Veřejné prostranství není určeno k pastvě. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty na majetku, zdraví a životě je upravena zákony a není touto OZV nijak dotčena.

Čl.IV
Porušením této vyhlášky se fyzická osoba dopustí přestupku a za takové jednání může být v souladu se zákonem o přestupcích postižena.
V případě porušení této vyhlášky právnickou osobou nebo podnikatelem při výkonu podnikatelské činnosti bude postupováno v souladu se zákonem o obcích § 50.

Čl.V
Tato OZV nabývá účinnosti 15. den po jejím vyvěšení na úřední desce, tj. dne 26.10.1997.

Zveřejněno: 11.10.1997